Il-Ħajja ta’ Kuljum ta’ Mentors fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Xi tfisser li tkun Mentor?

Il-Mentor għandu l-kompitu speċifiku li jiggwida impjegati b’inqas esperjenza fil-kuntest tal-post tax-xogħol u jistabbilixxi relazzjonijiet b’saħħithom u affidabbli mal-individwi differenti involuti. Wieħed josserva kif mentor jinteraġixxi mal-partijiet interessati differenti involuti fi stadji differenti tal-proċess ta’ mentoring. Dan jinkludi r-relazzjonijiet u l-interazzjonijiet ma’ persuni miftiehma, min iħaddem u kull parti interessata fil-proċess ta’ mentoring.

Il-Mentor fil-post tax-xogħol huwa responsabbli għall-iffurmar ta’ individwi fi professjonisti li qed jiżviluppaw b’mod kontinwu. Huma punt ta’ referenza u l-membri tat-tim ta’ kumpanija li l-mentees jirrikorru għalihom għall-gwida u appoġġ fit-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom matul il-vjaġġ tal-karriera tagħhom. Kuljum il-mentor huwa s-sors ta’ appoġġ u tagħlim.

Ippjanar u Preparazzjoni ta’ Kuljum

Il-Mentor jeħtieġ li jsir jaf lil min se jkun qed jagħti mentoring u x’inhuma l-għanijiet tal-kumpanija u l-individwi li se jkunu taħt il-mentoring. B’hekk il-mentor ikollu bżonn jiddedika ħin għar-riċerka tal-għanijiet u metodi ta’ mentoring u prattiċi li permezz tagħhom finalment dawn l-individwi jilħqu l-għanijiet stabbiliti. Il-mentors għandhom bżonn jidentifikaw prattiċi differenti u jagħżlu dawk il-prattiċi li jistgħu jaħdmu l-aħjar u huma l-iktar adattati.

Din l-informazzjoni hija kruċjali għall-ippjanar tas-sessjonijiet ta’ mentoring, speċjalment għall-identifikazzjoni u l-għażla tal-aħjar prattiki għat-tisħiħ tal-prestazzjoni professjonali tal-mentees u tiggwidahom fit-titjib immedjat tagħhom u l-iżvilupp professjonali fit-tul tagħhom.

Mentoring – Interazzjonijiet u Relazzjonijiet

Il-Mentor jimplimenta l-pjan imfassal għall-Mentee. Fl-implimentazzjoni tal-pjan, il-komunikazzjoni hija essenzjali matul l-istadji kollha tal-proċess ta’ mentoring, u hija l-għodda ewlenija li mentor jaħdem biha kuljum. Kemm jekk ikun fil-forma ta’ kitba, diskussjoni, dimostrazzjoni, il-Mentor jeħtieġ li jżomm komunikazzjoni bidirezzjonali fejn kemm il-Mentor kif ukoll il-Mentee jistgħu jiddiskutu, jagħtu l-kontribut tagħhom u jisimgħu lil xulxin.

Il-Mentor għandu jkompli jibni relazzjonijiet ta’ fiduċja mal-mentees u jrawwem sens ta’ appartenenza u kollaborazzjoni. Mentee jitgħallem minn Mentor u vice versa. Il-Mentor jinkoraġġixxi wkoll lill-Mentee biex jipparteċipa b’mod attiv fis-sessjonijiet tagħhom u biex isegwi kull sessjoni billi jaħdmu fuq il-punti sodi u / jew in-nuqqasijiet, u jipproċedu bi kwalunkwe azzjoni identifikata għat-titjib professjonali kontinwu tagħhom.

Il-mentor jikkomunika u jibni wkoll relazzjonijiet ta’ fiduċja mal-kumpaniji u min iħaddem li jikkummissjonaw u / jew jimpjegaw il-Mentor. Min iħaddem ġeneralment huwa dak li jistabbilixxi l-għanijiet. Fl-aħħar mill-aħħar, il-mentor qed jagħti servizz lil min Iħaddem billi jiggwida lill-impjegati tagħhom biex jilħqu l-għanijiet tagħhom. Għalhekk huwa fl-interess ta’ min iħaddem li jirċievu aġġornamenti mill-Mentor rigward il-progress tal-impjegati tagħhom.

Sfidi ta’ Kuljum

L-isfidi huma parti mill-ħajja ta’ kuljum ta’ kull post tax-xogħol u fi ħdan ir-rwol ta’ mentor wieħed jista’ jidentifika numru ta’ sfidi, li joħorġu min-natura tar-rwol. Il-mentor jittratta ma’ nies differenti fl-organizzazzjoni, partijiet interessati esterni bħal Fornituri ta’ Taħriġ VET, kwistjonijiet personali tagħhom stess, u kwistjonijiet li l-mentee jista’ jkun qed jiffaċċja. Huwa essenzjali li l-mentor iżomm l-attenzjoni, u jittratta l-problemi u l-isfidi permezz ta’ prijoritizzazzjoni effettiva, filwaqt li jżomm prospetti pożittivi. Il-Mentor ma jistax jitlef il-motivazzjoni minħabba sfidi bħal dawn, peress li din id-de-motivazzjoni żgur li tinħass mill-mentee, li b’hekk jista’ jkollha impatt negattiv fuq il-prestazzjoni tal-mentee.

Evalwazzjoni u Titjib Kontinwu

Mentor jeħtieġ ukoll li jevalwa l-mentoring ipprovdut. Mhux kull sessjoni tista’ tiżviluppa kif ippjanat u l-Mentors jistgħu jiġu sfidati aktar permezz ta’ improvizzazzjoni bi tweġiba għal kwalunkwe żvilupp li jista’ jinqala’ matul il-karriera tal-impjegatur. Hija r-responsabbiltà tal-Mentor li jiżviluppa l-istrateġiji ta’mentoring tiegħu u jkun relevanti għal dawk li qed ifittxu li jiżviluppaw lilhom infushom. Għalhekk hija wkoll ir-responsabbiltà tal-mentor li jagħmel ħin biex jattendi u jsegwi kwalunkwe seminars rigward kwalunkwe żvilupp fil-mentoring, u wkoll jagħmel ħin ma’ mentors oħra biex jaqsmu u jiddiskutu kwalunkwe prattika u sitwazzjonijiet li jiltaqgħu magħhom matul dawn is-sessjonijiet ta’ mentoring.

Learning Material