Glossarju

Sib aktar dwar it-termini użati ta ‘spiss fl-ETV u l-WBL!

Andragogy

Din hija teorija mressqa minn Malcolm Knowles, li jirreferi għal metodi, prinċipji u suppożizzjonijiet dwar l-approċċ u l-karatteristiċi ta ‘studenti adulti.

Sors: Terminu adattat mill-awtur

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=2hbZM1kq6rQ

Valutazzjoni tar-Riżultati tat-Tagħlim

Proċess ta ‘stima ta’ għarfien, għarfien, ħiliet u / jew kompetenzi ta ‘individwu kontra kriterji predefiniti (aspettattivi ta’ tagħlim, kejl ta ‘riżultati ta’ tagħlim). Valutazzjoni hija tipikament segwita minn ċertifikazzjoni

Sors:  Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms.

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=NysERIyDOaw

Apprendistat

apprendistat huwa xogħol b’taħriġ għall-istandards tal-industrija. Għandu jkun f’impjieg rikonoxxut, jinvolvi programm sostanzjali ta ‘taħriġ fuq u barra mill-impjieg

Sors: https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/resources/glossary-of-terms/

CEDEFOP

Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta ‘Taħriġ Vokazzjonali

Is-Cedefop hija waħda mill-aġenziji deċentralizzati tal-UE. Imwaqqaf (1) fl-1975 u bbażat fil-Greċja mill-1995, is-Cedefop jappoġġja l-iżvilupp ta ‘politiki Ewropej ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali (ETV) u jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tagħhom. L-aġenzija qed tgħin lill-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri tal-UE u l-imsieħba soċjali biex jiżviluppaw il-politiki tal-ETV Ewropej it-tajba.

Sors: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/user/CedefopVideos/featured

 

CEFR

Qafas Komuni Ewropew ta ‘Referenza għal-Lingwi

Il-Qafas Komuni Ewropew ta ’Referenza għal-Lingwi jorganizza l-profiċjenza tal-lingwa f’sitt livelli, A1 sa C2. Il-livelli huma definiti permezz ta ’deskritturi‘ jistgħu jagħmlu ’.

Sors: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

 

Kompetenza

kompetenza tfisser il-ħila ppruvata li tuża għarfien, ħiliet u abbiltajiet personali, soċjali u / jew metodoloġiċi, f’sitwazzjonijiet ta ‘xogħol jew studju u fl-iżvilupp professjonali u personali. “Huma deskritti f’termini ta’ responsabbiltà u awtonomija.

Sors: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence

 

Kurrikulu

Fl-iktar termini sempliċi, ‘kurrikulu’ hija deskrizzjoni ta ’xiex, għaliex, kif u kemm l-istudenti għandhom jitgħallmu tajjeb b’mod sistematiku u intenzjonat. Il-kurrikulu mhuwiex għan fih innifsu iżda pjuttost mezz biex jitrawwem tagħlim ta ‘kwalità.

Sors: UNESCO (2013). IBE Glossary of Curriculum Terminology

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=W8XSx3GtUV0

 

ECVET

Sistema Ewropea ta ‘Kreditu għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali

Qafas tekniku għal trasferiment, validazzjoni u, fejn xieraq, akkumulazzjoni ta ‘riżultati ta’ tagħlim minn individwi, biex tinkiseb kwalifika. L-għodod u l-metodoloġija tal-ECVET jinkludu deskrizzjoni tal-kwalifiki f’unitajiet ta ’riżultati ta’ tagħlim b’punti assoċjati, proċess ta ’trasferiment u akkumulazzjoni u dokumenti komplementari bħal ftehimiet ta’ tagħlim, traskrizzjonijiet ta ’rekords u gwidi tal-utenti tal-ECVET.

Sors:  Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms.

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=AAntHQJKaNM

Impjegabbiltà

Kombinazzjoni ta ‘fatturi (bħal ħiliet speċifiċi għall-impjieg, ħiliet rotob) li jippermettu lill-individwi biex jagħmlu progress lejn jew jidħlu f’impjieg, jibqgħu fl-impjieg u jagħmlu progress matul il-karrieri

Sors: https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/employability

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=Q-DUeP1VISQ

EQAVET

Assigurazzjoni Ewropea tal-Kwalità fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali

EQAVET hija komunità ta ‘prattika li tippromwovi kollaborazzjoni Ewropea fl-iżvilupp u t-titjib tal-assigurazzjoni tal-kwalità fl-ETV.

Sors: https://www.eqavet.eu/

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg

 

EQF

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (EQF) huwa għodda ta ’traduzzjoni li tgħin tifhem u tqabbel il-kwalifiki mogħtija f’pajjiżi differenti u minn sistemi differenti ta’ edukazzjoni u taħriġ. It-tmien livelli tiegħu huma deskritti f’termini ta ‘riżultati ta’ tagħlim: għarfien, ħiliet u kompetenzi.

Sors: https://europass.cedefop.europa.eu/europass-support-centre/other-questions/what-european-qualification-framework-eqf

Referenza Addizzjonali :

 

 

ESCO

ESCO hija l-klassifikazzjoni multilingwi ta ‘Ħiliet, Kompetenzi, Kwalifiki u Okkupazzjonijiet Ewropej. L-ESCO hija parti mill-istrateġija Ewropa 2020.

Sors: https://ec.europa.eu/esco/portal/home

EURES

Imniedi fl-1994, EURES huwa netwerk Ewropew ta ‘kooperazzjoni ta’ servizzi ta ‘impjieg, iddisinjat biex jiffaċilita l-moviment liberu tal-ħaddiema. EURES jgħin lil dawk li qed ifittxu xogħol isibu impjiegi u lil min iħaddem biex jirreklutaw minn madwar l-Ewropa kollha.

Sors: Adapted from https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage

Europass

Ħames dokumenti biex il-ħiliet u l-kwalifiki tiegħek jinftiehmu b’mod ċar u faċli fl-Ewropa, jiġifieri l-Kurrikulu Vitae, il-passaport tal-lingwa, il-Mobilità Europass, Is-Suppliment taċ-Ċertifikat u s-Suppliment tad-Diploma

Sors: Adapted by the author from  https://europass.cedefop.europa.eu/about-europass

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=EP9lfzjtp_M

Tagħlim Esperjenzjali

It-tagħlim esperjenzali huwa l-applikazzjoni tat-teorija u l-kontenut akkademiku għal esperjenzi tad-dinja reali, jew fil-klassi, fil-komunità, jew fil-post tax-xogħol, li javvanza r-riżultati tat-tagħlim ibbażat fuq il-programm jew il-kors li huma ffokati speċifikament fuq il-ħiliet tal-impjegabbiltà.

Sorshttps://carleton.ca/experientialeducation/what-is-experiential-education/

Feedback

Ir-rispons huwa komponent importanti fi proċess ta ‘tagħlim. Feedback f’kuntesti edukattivi huwa informazzjoni pprovduta lil student biex titnaqqas id-differenza bejn il-prestazzjoni kurrenti u l-għan mixtieq (Sadler, 1989).

Sors: Adapted from https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/us/en/pearson-ed/downloads/Feedback.pdf

Referenza Addizzjonali : https://www.youtube.com/watch?v=Huju0xwNFKU

Tagħlim Formali

Tagħlim li jseħħ f’ambjent organizzat u strutturat (bħal f’istituzzjoni ta ‘edukazzjoni jew taħriġ jew fuq ix-xogħol) u huwa espliċitament magħżul bħala tagħlim (f’termini ta’ għanijiet, ħin jew riżorsi). It-tagħlim formali huwa intenzjonat mill-aspett tal-istudent. Tipikament iwassal għal ċertifikazzjoni.

Sors: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#F

Għarfien

Fil-kuntest tal-EQF, l-għarfien huwa deskritt bħala teoretiku u / jew fattwali.

Sors: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

Riżultati tat-tagħlim

Ir-riżultati tat-tagħlim huma dikjarazzjonijiet li jindikaw dak li l-istudent jaf, jifhem u kapaċi jagħmel wara proċess ta ‘tagħlim

Sors:  Adapted by Author

Tagħlim mhux formali

Tagħlim li huwa inkorporat f’attivitajiet ippjanati mhux speċifikament indikati bħala tagħlim (f’termini ta ‘għanijiet ta’ tagħlim, ħin ta ‘tagħlim jew appoġġ għat-tagħlim), iżda li fihom element importanti ta’ tagħlim. It-tagħlim mhux formali huwa intenzjonat mill-aspett tal-istudent. Tipikament ma jwassalx għal ċertifikazzjoni.

Sors: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#N  

 

Pedagoġija

L-arti u x-xjenza tat-tagħlim, bħala prattika professjonali u bħala qasam ta ‘studju akkademiku. Dan jinkludi mhux biss l-applikazzjoni prattika tat-tagħlim iżda wkoll kwistjonijiet tal-kurrikulu u l-korp tat-teorija dwar kif u għaliex iseħħ it-tagħlim

Sors : UNESCO (2013). IBE Glossary of Curriculum Terminology

Ħiliet

Fil-kuntest tal-EQF, il-ħiliet huma deskritti bħala konjittivi (li jinvolvu l-użu ta ‘ħsieb loġiku, intuwittiv u kreattiv) u prattiċi (li jinvolvu destrezza manwali u l-użu ta’ metodi, materjali, għodda u strumenti).

Sors : https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

SME

Intrapriżi żgħar u ta ‘daqs medju (SMEs) jirrappreżentaw 99% tan-negozji kollha fl-UE. Id-definizzjoni ta ‘SME hija importanti għall-aċċess għall-finanzi u l-programmi ta’ appoġġ tal-UE mmirati speċifikament għal dawn l-intrapriżi. Intrapriżi żgħar u ta ‘daqs medju (SMEs) huma definiti fir-rakkomandazzjoni tal-UE 2003/361. Il-fatturi ewlenin li jiddeterminaw jekk intrapriża hijiex SME huma l-għadd tal-persunal n fatturat jew it-total tal-karta tal-bilanċ.

Sors : https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

WBL

Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Approċċ għat-taħriġ li fih student jew ħaddiem iwettaq kompiti sinifikanti fuq il-post tax-xogħol. Programmi bħal dawn huma mfassla biex iħejju lill-parteċipanti għal xogħol full-time u jgħinuhom jiksbu l-għarfien u l-ħiliet li għandhom bżonn biex jidħlu jew javvanzaw f’oqsma partikolari tal-karriera.

Sors : https://center4apprenticeship.jff.org/work-based-learning/work-based-learning-glossary/