Compare WBL Quality Standards

How do you make sure Vocational Education and Training (VET) is corresponding with European Standards? What if there was a framework to help you with that? It has become more and more important for EU Member States and their VET-providers to implement comparable quality assurance frameworks in VET. The “European Quality Assurance in Vocational Education and Training” (EQAVET) offers you as employer or HR manager a framework to help you document, develop, monitor, evaluate and improve the effectiveness of your VET services and quality management systems. In short, the EQAVET framework supports you in improving your Quality Assurance policies and making them comparable to European Standards. The main goal of EQAVET is to improve the transparency, consistency and transferability of VET providers all over Europe. The framework contains a quality assurance cycle that has been constructed on certain quality criteria, descriptors and indicators that can be used in quality management. The quality assurance cycle consists of four phases: planning, implementation, evaluation and practices. EQAVET is a voluntary tool that can be implemented gradually, based on national legislation and practices. How does it benefit learners? Implementing the framework helps to improve the employability and mobility of learners because it aims to … Read more

WBL-Qualitätsstandards im Vergleich

Wie stellen Sie sicher, dass die Berufsbildung den europäischen Standards entspricht? Was wäre, wenn es einen Rahmen gäbe, der Ihnen dabei helfen könnte? Für die EU-Mitgliedstaaten und ihre Berufsbildungsanbieter/innen ist es immer wichtiger geworden, vergleichbare Rahmenbedingungen für die Qualitätssicherung in der Berufsausbildung umzusetzen. Die „Europäische Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung“ (EQAVET) bietet Ihnen als Arbeitgeber/in oder Personalverantwortliche/r einen Rahmen, mit dem Sie die Wirksamkeit Ihrer Berufsbildungsangebote und Qualitätsmanagementsysteme dokumentieren, entwickeln, überwachen, bewerten und verbessern können. Kurz gesagt, der EQAVET-Rahmen unterstützt Sie dabei, Ihre Qualitätssicherungsrichtlinien zu verbessern und sie mit europäischen Standards vergleichbar zu machen. Das Hauptziel von EQAVET ist es, die Transparenz, Konsistenz und Übertragbarkeit von Berufsbildungsanbieter/innen in ganz Europa zu verbessern. Der Rahmen enthält einen Qualitätssicherungszyklus, der auf bestimmten Qualitätskriterien, Deskriptoren und Indikatoren basiert, die im Qualitätsmanagement verwendet werden können. Der Qualitätssicherungszyklus besteht aus vier Phasen: Planung, Implementierung, Bewertung und Praktiken. EQAVET ist ein freiwilliges Instrument, das schrittweise auf der Grundlage nationaler Gesetze und Praktiken umgesetzt werden kann. Wie kommt es den Lernenden zugute? Die Rahmenumsetzung trägt zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und Auslandserfahrungen der Lernenden bei, da ein universelles Verständnis von Qualität entwickelt werden soll. Wenn Menschen zu einer neuen Arbeit wechseln oder sich in ihrem eigenen … Read more

Qabbel l-Istandards tal- Kwalità tal-WBL

Kif tiżgura li l-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (VET) jikkorrispondu mal-Istandards Ewropej? X’jiġri jekk kien hemm qafas biex jgħinek f’dak? Sar aktar u aktar importanti għall-Istati Membri tal-UE u l-fornituri tal-VET tagħhom biex jimplimentaw oqfsa komparabbli tal-assigurazzjoni tal-kwalità fil-VET. L- “Assigurazzjoni tal-Kwalità Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali” ( EQAVET ) toffrilek bħala impjegatur jew maniġer tar-riżorsi umani qafas biex jgħinek tiddokumenta, tiżviluppa, tissorvelja, tevalwa u ttejjeb l-effettività tas-servizzi tal-VET tiegħek u s-sistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità. Fil-qosor, il-qafas EQAVET jappoġġjak fit-titjib tal-politiki ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tiegħek u tagħmilhom komparabbli mal-Istandards Ewropej. L-għan ewlieni tal-EQAVET huwa li jtejjeb it-trasparenza, il-konsistenza u t-trasferibilità tal-fornituri tal-VET madwar l-Ewropa kollha. Il-qafas fih ċiklu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità li nbena fuq ċerti kriterji ta’ kwalità, deskritturi u indikaturi li jistgħu jintużaw fil-ġestjoni tal-kwalità. Iċ-ċiklu ta’ assigurazzjoni tal-kwalità jikkonsisti f’erba’ fażijiet: ippjanar, implimentazzjoni, evalwazzjoni u prattiki. EQAVET hija għodda volontarja li tista’ tiġi implimentata gradwalment, ibbażata fuq il-leġislazzjoni u l-prattiki nazzjonali. Kif jibbenefikaw l-istudenti? L-implimentazzjoni tal-qafas tgħin biex ittejjeb l-impjegabbiltà u l-mobbiltà ta’ studenti minħabba li timmira li tiżviluppa fehim universali tal-kwalità. Meta n-nies imorru għal xogħol ġdid jew jitgħallmu aktar f’pajjiżhom stess jew f’pajjiż ieħor, il-ħiliet u l-kwalifiki tagħhom jistgħu jiġu rikonoxxuti, u dan jgħin ukoll biex itejjeb il-livelli tal-ħiliet. Il-qafas huwa maħsub biex jissodisfa l-aspettattivi … Read more

Primerjava kvalitete UZD standardov

Kako zagotoviti, da poklicno izobraževanje in usposabljanje (Vocational Education and Training – VET) sovpada z evropskimi standardi? Kaj če bi obstajal okvir, ki bi vam pri tem pomagal?  Za države članice EU in njihove ponudnike poklicnega izobraževanja postaja vedno bolj pomembno, da implementirajo primerljive okvire kvalitete v VET. European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) vam kot delodajalcu ali kadroviku nudi okvir, ki vam pomaga dokumentirati, razviti, nadzorovati, ocenjevati in nadgraditi učinkovitost vaših VET storitev in sistemom managementa kvalitete. Na kratko, EQAVET okvir vas podpira pri nadgradnji vaših politik Zagotovil kakovosti in jih dela primerljive z evropskimi standardi.  Glavni cilj EQAVET je izboljšati transparentnost, konsistentnost in prenosljivost VET ponudnikov po celi Evropi. Okvir vsebuje cikel zagotovila kakovosti, ki je bil zgrajen na določenih kriterijih kakovosti, opisih in indikatorjih, ki se jih lahko uporablja v managementu kakovosti. Cikel zagotovila kakovosti zajema 4 faze: planiranje, implementacija, ocena in prakse. EQAVET je prostovoljno orodje, ki se ga lahko postopoma implementira na podlagi državne zakonodaje in praks. Kako koristi učencem? Implementacija okvira pomaga izboljšati zaposljivost in mobilnost učencem, ker cilja na razvoj univerzalnega razumevanja kakovosti. Ko ljudje zamenjajo službo ali se dodatno izobražujejo v svoji ali drugi državi, so njihove veščine in … Read more

Comparación de las Normas de Calidad WBL

¿Cómo garantizar que la Educación y Formación Profesional (EFP) se corresponda con las Normas Europeas? Cada vez es más importante para los Estados Miembro de la UE y sus proveedores de EFP ofrecer marcos de garantía de calidad comparables para la EFP. La “Garantía de Calidad en la Educación y Formación Profesional” (EQAVET) te ofrece, como empresario o responsable de RRHH un marco que te ayuda a documentar, desarrollar, monitorizar, evaluar y mejorar la eficacia de tus servicios de EFP y sistemas de gestión de calidad. En resumen, el marco EQAVET te ayuda a mejorar tus políticas de Garantía de Calidad y a hacerlas comparables a las Normas Europeas. El principal objetivo de EQAVET es mejorar la transparencia, coherencia y transferibilidad de los proveedores de EFP en toda Europa. El marco contiene un ciclo de garantía de calidad que ha sido construido sobre ciertos criterios de calidad, descriptores e indicadores que se pueden utilizar en la gestión de calidad. El ciclo de garantía de calidad consta de cuatro fases: planificación, implantación, evaluación y prácticas. EQAVET es una herramienta voluntaria que se puede implantar gradualmente, basándose en la legislación y prácticas nacionales. ¿Cómo beneficia a los alumnos/as? La aplicación del marco … Read more

Die Fachsprache entschlüsseln

Da die berufliche Aus- und Weiterbildung in Europa unterschiedlich ausgerichtet ist, sind die Qualifikationen von Berufsausbildungsabsolvent/innen nicht immer leicht zu erfassen.

Iddeċifra il-Jargon

Qabbel il-Kwalifiki madwar l-Ewropa Iddeċifra il-Jargon Kif tistma l-livell ta’ kwalifika ta’ impjegati u applikanti għax-xogħol? Speċjalment jekk kisbu l-kwalifika f’pajjiż ieħor? Billi l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali huma stabbiliti b’mod differenti madwar l-Ewropa, il-kwalifiki tal-gradwati mhumiex dejjem faċli biex jinftiehmu. Mastrudaxxa li kien imħarreġ fl-Awstrija jista’ jkun li tgħallem il-professjoni tiegħu taħt kundizzjonijiet differenti u f’ambitu differenti minn dak li kien imħarreġ fi Spanja. Sib x’jistgħu jagħmlu l-impjegati tiegħek! L-iktar strument utli biex tqabbel il-livell ta’ kwalifiki tal-persunal tiegħek huwa l-Qafas Ewropew tal-Kwalifikazzjoni (EQF). Kull kwalifika għandha livell ekwivalenti ta’ kompetenza, li jfisser li l-enfasi tinsab fuq liema kompiti persuni jistgħu jagħmlu realistikament. Il-livell tal-EQF huwa determinat bl-użu ta’ deskritturi li jagħtu eżattament dan it-tip ta’ informazzjoni dwar il-livell ta’ għarfien, ħiliet, u responsabbiltà / awtonomija. Sabiex tilħaq ċertu livell ta’ kwalifika, persuna trid tgħaddi minn proċess ta’ edukazzjoni u taħriġ. Peress li kulħadd għandu ritmu u bijografija differenti, it-tqabbil ta’ dawn il-passi lejn ċertu kwalifika mhux dejjem faċli. Mod wieħed kif isir dan huwa billi tuża s-Sistema Ewropea ta’ Kreditu għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali (ECVET). Fi ftit kliem, l-ammont ta’ sigħat imqattgħin f’ċertu taħriġ huwa akkumulat u kkreditat uffiċjalment, u għalhekk jista’ jiġi ppreżentat fil-forma tan-numru ta’ punti ECVET … Read more

Dekodiranje žargona

Ker je poklicno izobraževanje in usposabljanje (VET) različno po Evropi, so kvalifikacije tistih, ki opravijo takšna izobraževanja, včasih težko razumljiva. Nekdo, ki se je izobraževal v Avstriji, se je lahko usposabljal pod drugačnimi pogoji in v drugačnem obsegu, kot nekdo, ki se je usposabljal v Španiji. Odkrijte, kaj vaši zaposleni LAHKO naredijo! Najbolj uporabno orodje za primerjavo nivoja kvalifikacij vaših zaposlenih je European Qualification Framework (EQF). Vsaka kvalifikacija ima ekvivalenten nivo kompetenc, kar pomeni, da fokus leži na tem, katere naloge lahko oseba realistično izvaja. EQF nivo je determiniran z opisi, ki dajejo točno takšne vrste informacij, ki zadevajo nivo znanja, veščin in odgovornosti/avtonomnosti.  

Decodificar la Jerga

¿Cómo estimar el nivel de cualificación de los empleados y aspirantes a un puesto de trabajo? Especialmente si han obtenido la cualificación en otros países? Debido a que la educación y formación profesional (EFP)  está establecida de manera diferente a lo largo de Europa, las calificaciones de los graduados en EFP no siempre son fáciles de reconocer. Un carpintero formado en Austria puede haber aprendido su profesión en condiciones distintas y con un alcance distinto de los de otro formado en España. ¡Descubre lo que los empresarios PUEDEN hacer! El instrumento más útil para comparar el nivel de cualificaciones de tu plantilla es el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF-MEC). Cada cualificación tiene un nivel equivalente de competencia, lo que significa que se centra en las tareas que una persona puede hacer de manera realista. El nivel EQF-MEC se determina mediante descriptores, que ofrecen exactamente este tipo de información relativa al nivel de conocimientos, habilidades y responsabilidad / autonomía.

Decode the Jargon

How do you estimate the level of qualification of employees and job applicants? Especially if they have achieved the qualification in another country?
As vocational education and training