Employees abroad: All you need to know!

An internship in another European country holds benefits for all involved parties: the sending organisation, the receiving organisation and the intern. Besides organising a learning opportunity directly between two companies, there is the option to apply for funding via a mobility project funded by the Erasmus+ programme of the European Union.

 

Everyone knows that university students use Erasmus to study abroad for a semester - but your apprentices can do this too!

 

Not all companies are big enough and employ a large number of apprentices that would justify applying for a mobility project themselves. If your company has the necessary capacity, have a look here and see how you can apply! If not - no worries, there are other ways. You can get in touch with an intermediary organisation that is specialised on managing Erasmus+ mobilities.

Let's say you are the head of a small company in France and your apprentice Simon desperately wishes to do an internship abroad. You agree that this would be beneficial and interesting, but you have no partner company in another country. You tell Simon if he finds a way, you would look into this.
A few days later, Simon comes to your office and shows you a flyer of an organisation that seems to offer exactly what you are looking for! The two of you call the number provided and learn that Simon is eligible to do an internship abroad and it would be funded by the EU - the Erasmus+ programme to be exact. However, you have concerns. Your company is small and Simon is a valuable employee, and it is not feasible to pay his salary without him being there, especially for a long time. And you can not imagine that all costs are covered... The person on the phone explains that Simon can go abroad for maybe only two to three weeks, meaning he would not be absent for long, and the shorter the stay the higher the chance of having all costs covered. You ask for more information about the process and receive the following overview and checklist.

You decide that it is worth the effort to send your apprentice abroad. He will not only grow as a person and become even more independent, he will also bring back valuable insights on how your field of work is approached in another country. Maybe even a professional collaboration can be established! The costs of sending Simon abroad are feasible and together you decide to tackle the adventure!

Mitarbeiter/innen im Ausland

Ein Praktikum in einem anderen europäischen Land bietet Vorteile für alle Beteiligten: die sendende Organisation, die empfangende Organisation und den Praktikant/die Praktikantin. Neben der unmittelbaren Organisation einer Lernmöglichkeit zwischen zwei Unternehmen, besteht die Möglichkeit, eine Finanzierung über ein Auslandserfahrungsprojekt zu beantragen, das von Erasmus+ der Europäischen Union finanziert wird.

 

Jeder weiß, dass Studierende Erasmus nutzen, um ein Semester im Ausland zu studieren - aber Ihre Auszubildenden können das auch!

 

Nicht alle Unternehmen sind groß genug und beschäftigen eine große Anzahl von Auszubildenden, die es rechtfertigen würde, sich selbst für ein Auslandserfahrungsprojekt zu bewerben. Wenn Ihr Unternehmen über die erforderlichen Kapazitäten verfügt, schauen Sie hier und sehen Sie, wie Sie sich bewerben können! Wenn nicht - keine Sorge, es gibt andere Möglichkeiten. Sie können sich an eine zwischengeschaltete Organisation wenden, die auf die Verwaltung von Erasmus+ -Auslandserfahrungen spezialisiert ist.

Nehmen wir an, Sie sind Leiter/in eines kleinen Unternehmens in Frankreich und Ihr Auszubildender Simon möchte unbedingt ein Praktikum im Ausland absolvieren. Sie stimmen zu, dass dies vorteilhaft und interessant wäre, aber Sie haben keine Partnerfirma in einem anderen Land. Sie teilen Simon mit, dass wenn er einen Weg findet, würden Sie sich der Sache annehmen.
Ein paar Tage später kommt Simon in Ihr Büro und zeigt Ihnen die Broschüre einer Organisation, die genau das zu bieten scheint, wonach Sie suchen! Sie rufen zusammen die angegebene Nummer an und erfahren, dass Simon berechtigt ist, ein Praktikum im Ausland zu absolvieren, das von der EU finanziert wird - genauer gesagt von Erasmus+ . Sie haben jedoch Bedenken. Ihr Unternehmen ist klein und Simon ist ein wertvoller Mitarbeiter, und es ist nicht möglich, sein Gehalt während seiner Abwesenheit zu zahlen, besonders für lange Zeit. Und Sie können sich nicht vorstellen, dass alle Kosten gedeckt sind... Die Person am Telefon erklärt Ihnen, dass Simon vielleicht nur für zwei bis drei Wochen ins Ausland gehen kann, was bedeutet, dass er nicht lange abwesend sein würde. Je kürzer der Aufenthalt, desto höher ist die Chance, dass alle Kosten gedeckt werden. Sie fordern weitere Informationen zum Ablauf an und erhalten die folgende Übersicht und Checkliste.

Sie entscheiden, dass es sich lohnt, Ihren Auszubildenden ins Ausland zu schicken. Er wird nicht nur als Person wachsen und noch unabhängiger werden, sondern auch wertvolle Erkenntnisse darüber zurückbringen, wie Ihr Arbeitsbereich in einem anderen Land angegangen wird. Vielleicht kann sogar eine professionelle Zusammenarbeit aufgebaut werden! Die Kosten für Simons Versendung ins Ausland sind realisierbar und gemeinsam beschließen Sie, das Abenteuer anzugehen!

Impjegati barra l-pajjiż

Internship f’pajjiż Ewropew ieħor għandu benefiċċji għall-partijiet involuti kollha: l-organizzazzjoni li tibgħat, l-organizzazzjoni li tirċievi u l-intern. Minbarra li torganizza opportunità ta’ tagħlim direttament bejn żewġ kumpaniji, hemm l-għażla li tapplika għal finanzjament permezz ta’ proġett ta’ mobbiltà ffinanzjat mill-programm Erasmus + tal-Unjoni Ewropea.

Kulħadd jaf li studenti universitarji jużaw l-Erasmus biex jistudjaw barra minn pajjiżhom għal semestru – imma l-apprendisti tiegħek jistgħu jagħmlu dan ukoll! 

Mhux il-kumpaniji kollha huma kbar biżżejjed u jimpjegaw numru kbir ta’ apprendisti li jiġġustifikaw huma stess l-applikazzjoni għal proġett ta’ mobbiltà. Jekk il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità meħtieġa, agħti ħarsa hawn u ara kif tista’ tapplika! Jekk le – l-ebda inkwiet, hemm modi oħra. Tista’ tagħmel kuntatt ma’ organizzazzjoni intermedjarja li hija speċjalizzata fil-ġestjoni tal-mobilitajiet Erasmus +.

Ejja ngħidu li int il-kap ta’ kumpanija żgħira fi Franza u l-apprendist tiegħek Simon jixtieq li jagħmel apprendistat barra mill-pajjiż. Taqbel li dan ikun ta’ benefiċċju u interessanti, imma m’għandek l-ebda kumpanija sieħba f’pajjiż ieħor. Tgħid lil Simon jekk isib mod, int tħares lejn dan.

Ftit jiem wara, Simon jiġi l-uffiċċju tiegħek u jurik flyer ta’ organizzazzjoni li tidher li toffri eżattament dak li qed tfittex! It-tnejn li intom iċċemplu n-numru provdut u titgħallmu li Simon huwa eliġibbli biex jagħmel apprendistat barra mill-pajjiż u jkun iffinanzjat mill-UE – il-programm Erasmus + biex ikun eżatt. Madankollu, għandek tħassib. Il-kumpanija tiegħek hija żgħira u Simon huwa impjegat prezzjuż, u mhux fattibbli li tħallas is-salarju tiegħu mingħajr ma jkun hemm, speċjalment għal żmien twil. U ma tistax timmaġina li l-ispejjeż kollha huma koperti . Il-persuna fuq it-telefon tispjega li Simon jista’ jmur barra minn Malta forsi ġimagħtejn jew tliet ġimgħat biss, li jfisser li ma jkunx nieqes għal żmien twil, u iktar ma tkun qasira l-waqfa iktar ikun għoli ċ-ċans li jkollok l-ispejjeż kollha koperti. Int titlob għal aktar informazzjoni dwar il-proċess u tirċievi l-ħarsa ġenerali u l-lista ta’ kontroll.

Int tiddeċiedi li l-isforz li tibgħat l-apprendist tiegħek barra l-pajjiż huwa ġustifikat. Huwa mhux biss ser jikber bħala persuna u jsir saħansitra aktar indipendenti, iżda wkoll se jġib lura tagħrif siewi dwar kif il-qasam tax-xogħol tiegħek jiġi indirizzat f’pajjiż ieħor. Forsi anke kollaborazzjoni professjonali tista’ tiġi stabbilita! L-ispejjeż biex tibgħat lil Simon barra l-pajjiż huma fattibbli u flimkien tiddeċiedu li tindirizzaw l-avventura!

Zaposleni v tujini

Praksa v drugi evropski državi prinaša prednosti za vse vpletene: organizacija, ki pošilja osebo na prakso, organizacija, ki to osebo sprejme in praktikanta. Poleg tega, da se organizira priložnost učenja direktno med dvema podjetjema, obstaja tudi opcija prijave za financiranje s strani Erasmus+ programa ali Evropske unije.

Vsi vedo, da lahko študentje uporabijo Erasmus za študij v tujini za en semester – toda uporabijo ga lahko tudi vaši vajenci/praktikanti.

 

Ni veliko podjetij, ki so dovolj velike ali zaposlujejo veliko število praktikantov, da bi se same prijavile na projekt izmenjave. Če ima vaše podjetje potrebne kapacitete, potem si poglejte tukaj, kako se lahko prijavite. Toda brez skrbi, so še druge opcije. Kontaktirajte vmesno organizacijo, ki je specializirana za upravljanje z Erasmus+ izmenjavami.

Recimo, da ste vodja majhnega podjetja v Franciji, vaš praktikant Simon pa si zelo želi iti na pripravništvo v tujino. Strinjate se, da bi to bilo zanimivo in koristno, toda nimate partnerskega podjetja v drugi državi. Simonu rečete, da če najde način, boste temu posvetili čas. Čez nekaj dni pride Simon v vašo pisarno z letakom organizacije, ki naj bi nudila točno to, kar iščete. Pokličeta na številko in ugotovita, da se Simon lahko prijavi na pripravništvo v tujini, ki bi bilo financirano s strani EU programa Erasmus+. Toda vseeno imate pomisleke. Vaše podjetje je majhno in Simon je pomemben zaposlen, ni mogoče, da bi mu dajal plačo, če ga ni tam, še posebej ne za dlje časa. Tudi si ne predstavljate, kako so lahko vsi stroški pokriti… Oseba na drugi strani vam razloži, da lahko gre Simon v tujino za samo 2 ali 3 tedne, kar pomeni, da ne bi bil dolgo odsoten, prav tako krajše pripravništvo pomeni višjo verjetnost, da bodo vsi stroški povrnjeni. Prosite za več informacij o procesu in prejmete naslednji pregled in seznam.

Odločite se, da je vredno truda, da pošljete svojega praktikanta v tujino. Ne samo, da bo osebnostno zrasel in postal še bolj samostojen, nazaj bo prinesel koristen vpogled v to, kakšen je pristop do vašega področja dela v drugi državi. Mogoče se lahko vzpostavi celo profesionalno sodelovanje. Stroški, da se Simona pošlje v tujino so finančno izvedljivi in skupaj se odločita za to dogodivščino.

Empleados en el extranjero

Una formación en prácticas en otro país europeo ofrece beneficios a todas las partes implicadas: la organización emisora, la organización receptora y el estudiante en prácticas. Además de organizar una oportunidad de aprendizaje directamente entre dos empresas, existe la opción de solicitar financiación a través de un proyecto de movilidad financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Todos sabemos que los estudiantes universitarios utilizan Erasmus para estudiar en el extranjero durante un semestre – pero tus alumnos/as también lo pueden hacer.

 

No todas las empresas son suficientemente grandes ni emplean a un gran número de estudiantes en prácticas que pudieran justificar un proyecto de movilidad por sí mismas. Si tu empresa tiene la capacidad necesaria, echa un vistazo aquí y mira cómo puedes solicitarlo. Si no, no te preocupes, hay otras formas. Puedes ponerte en contacto con una organización intermediaria especializada en la gestión de movilidades Erasmus+.

Supongamos que eres el responsable de una pequeña empresa en Francia y que tu alumno en prácticas, Simon, quiere desesperadamente hacer una formación en prácticas en el extranjero. Estás de acuerdo en que esto sería beneficioso e interesante, pero no tienes empresa asociada en otro país. Le dices a Simon que si encuentra la forma, lo tendrás en cuenta.
Al cabo de unos días, Simon acude a tu oficina y te muestra un folleto de una organización que parece ofrecer exactamente lo que estáis buscando. Llamáis al número que aparece y os enteráis de que Simon cumple los requisitos para realizar una formación en prácticas en el extranjero y estaría financiada por el programa Erasmus+ de la UE concretamente. Sin embargo, te preocupa. Tu empresa es pequeña y Simon es un empleado valioso y no es factible pagar su sueldo sin que él esté presente, especialmente durante mucho tiempo.  Y no te puedes imaginar que se cubran todos los gastos… La persona al teléfono explica que Simon puede ir al extranjero durante solo dos o tres semanas, lo que significa que no faltaría mucho tiempo, y cuanto más corta sea la estancia, mayor es la oportunidad de tener los gastos cubiertos. Pides más información sobre el proceso y recibes la siguiente información y checklist.

Decides que merece la pena el esfuerzo de enviar a tu alumno en prácticas al extranjero. No sólo crecerá como persona y será aún más independiente, además traerá de vuelta valiosas visiones sobre cómo se aborda tu campo de trabajo en otro país. Puede que incluso se pueda establecer una colaboración profesional. El coste de enviar a Simon al extranjero es asumible y conjuntamente, decidís emprender la aventura.