Company’s Role In WBL

Role of the company in work-based learning The role of the company in the process of introducing and implementing work-based learning is crucial and an essential component. The workplace environment is where learners experience real life scenarios, improve their skills and implement all the knowledge acquired during the theoretical part of the learning process. Therefore, it is very important, that companies engage and create a welcoming and safe environment offering efficient support to their learners. Considering the often negative perception of WBL by different stakeholders, it is crucial to highlight that companies get all the mutual benefits of work-based learning, and we need to promote a positive narrative of WBL through the development of sector-specific case studies and success stories and market these to the wider public encouraging engagement and uptake of WBL opportunities. The first step on the journey towards introducing WBL within your company is to become conscious of the reasons why work-based learning is a win-win situation for everyone involved in the process and become familiar with the national regulations and process of implementing work-based learning. This stage of the planning phase requires and involves also a certain level of autonomy and innovation by planning and creating … Read more

Die Rolle des Unternehmens beim Lernen am Arbeitsplatz

Die Rolle des Unternehmens beim Lernen am Arbeitsplatz Die Rolle des Unternehmens bei der Einführung und Implementierung des Lernens am Arbeitsplatz ist ein entscheidender und wesentlicher Bestandteil. Am Arbeitsplatz lernen die Auszubildenden aus den Szenarien des Alltags, verbessern ihre Fähigkeiten und setzen das gesamte erworbene theoretische Wissen aus dem theoretischen Teil des Lernprozesses um. Angesichts der oft negativen Wahrnehmung von WBL durch verschiedene Stakeholder ist es wichtig hervorzuheben, dass Unternehmen alle wechselseitigen Vorteile der betrieblichen Ausbildung nutzen. Wir müssen eine positive WBL-Darstellung durch die Entwicklung branchenspezifischer Fallstudien und Erfolgsgeschichten fördern und diese in der breiten Öffentlichkeit vermarkten, um das Engagement und die Nutzung von WBL-Möglichkeiten zu fördern. Der erste Schritt auf dem Weg zur WBL-Einführung in Ihrem Unternehmen besteht darin, sich der Gründe bewusst zu werden, warum das Lernen am Arbeitsplatz für alle am Prozess Beteiligten eine Win-Win-Situation darstellt und sich mit den nationalen Vorschriften und dem Prozess der Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens vertraut zu machen. Diese Etappe der Planungsphase erfordert und beinhaltet auch ein gewisses Maß an Autonomie und Innovation, indem maßgeschneiderte Schulungsprogramme geplant und erstellt werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Stakeholder und des Unternehmens selbst zugeschnitten sind. Um den Erfolg von WBL sicherzustellen, sollten Unternehmen bei … Read more

Ir-Rwol tal-Kumpanija fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Ir-rwol tal-kumpanija fit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol Ir-rwol tal-kumpanija fil-proċess li jintroduċi u jimplimenta tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa kruċjali u komponent essenzjali. L-ambjent tal-post tax-xogħol huwa fejn l-istudenti jesperjenzaw xenarji tal-ħajja reali, itejbu l-ħiliet tagħhom u jimplimentaw l-għarfien kollu miksub matul il-parti teoretika tal-proċess tat-tagħlim. Għalhekk, huwa importanti ħafna, li l-kumpaniji jimpenjaw ruħhom u joħolqu ambjent ta’ merħba u sikur li joffri appoġġ effiċjenti lill-istudenti tagħhom. Meta wieħed iqis il-perċezzjoni ta’ spiss negattiva tal-WBL minn partijiet interessati differenti, huwa kruċjali li jiġi enfasizzat li l-kumpaniji jiksbu l- benefiċċji reċiproċi kollha tat- tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol, u għandna bżonn nippromwovu narrattiva pożittiva tal-WBL permezz tal-iżvilupp ta’ studji ta’ każijiet speċifiċi għas-settur u  stejjer ta’ suċċess u ninfurmaw  lill-pubbliku usa’ billi ninkoraġġixxu l-impenn u l-użu ta’ opportunitajiet ta’ WBL. L-ewwel pass fil-vjaġġ lejn l-introduzzjoni tal-WBL fi ħdan il-kumpanija tiegħek huwa li ssir konxju tar-raġunijiet għaliex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa sitwazzjoni fejn jirbaħ kull min huwa involut fil-proċess u jsir familjari mar-regolamenti nazzjonali u l-proċess ta’ implimentazzjoni ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Dan l-istadju tal-fażi tal-ippjanar jirrikjedi u jinvolvi wkoll ċertu livell ta’ awtonomija u innovazzjoni billi jkunu ppjanati u jinħolqu programmi ta’ taħriġ apposta , adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-partijiet interessati u tal-kumpanija nnifisha. L-iżgurar tas-suċċess tal- WBL għandu jikkunsidra firxa sħiħa ta’ ħtiġijiet u aspettattivi tal-partijiet interessati waqt li jkunu qed jippjanaw il-programmi ta’ taħriġ … Read more

Vloga podjetja pri Učenju z delom (UZD)

Vloga podjetja pri UZD Podjetje ima ključno vlogo v procesu predstavitve in implementacije UZD. Delovno okolje je tisto, kjer učenci izkušajo realne scenarije, izboljšujejo svoje veščine in implementirajo vso znanje, ki so ga prejeli tekom teoretičnega dela procesa učenja. Zato je zelo pomembno, da podjetja ustvarijo varno in odprto okolje, ki nudi dovoljšnjo podporo njihovim učencem. Upoštevajoč pogosto negativno percepcijo, ki jo imajo o UZD različni deležniki, je ključno, da se poudari, da dobijo podjetja vzajemne prednosti od UZD-ja in promovirati moramo pozitivne zgodbe UZD, skozi razvoj študij primerov, specifičnih za sektorje in zgodbe uspeha ter jih promovirati širši javnosti in tako spodbujati prevzem in vključenost v priložnosti UZD. Prvi korak na poti do predstavitve UZD v vase podjetje je, da se zavedate razlogov, zakaj je UZD zmagovalna kombinacija za vse udeležene v ta proces in da se spoznate z državnimi regulacijami in procesi implementacije UZD. Ta stopnja faze planiranja zahteva in vključuje tudi določen nivo avtonomnosti in inovativnosti in sicer s planiranjem in ustvarjanjem prilagojenih programov izobraževanja, ki so primerni za specifične potrebe deležnikov in podjetja samega. Da se zagotovi uspeh UZD, morajo podjetja upoštevati množico potreb in pričakovanj deležnikov pri planiranju programov izobraževanja, spremljati pa jih mora dobra … Read more

Papel de la empresa en el WBL

Papel de la empresa en el Aprendizaje Basado en el Trabajo El papel de la empresa en el proceso de introducción e implantación del aprendizaje basado en el trabajo es crucial y un componente esencial. El entorno laboral es donde las personas en prácticas experimentan escenarios reales, mejoran sus habilidades y aplican todos los conocimientos adquiridos durante la parte teórica del proceso de aprendizaje. Por ello, es muy importante que las compañías se comprometan y creen un entorno cordial y seguro que ofrezca un apoyo eficaz a sus personas en prácticas. Teniendo en cuenta la a menudo negativa percepción del WBL por parte de los distintos agentes, es crucial destacar que las empresas logran todos los beneficios mutuos del aprendizaje basado en el trabajo y debemos promover una narrativa positiva del WBL a través del desarrollo de casos prácticos e historias de éxito concretos del sector y vendérselos al gran público fortaleciendo el compromiso y la adopción de las oportunidades de WBL. El primer paso del camino hacia la introducción del WBL dentro de tu empresa es concienciarse de las razones por las que el aprendizaje basado en el trabajo es una situación ganar-ganar para todos los implicados en el … Read more