Company’s Role In WBL

Role of the company in work-based learning

The role of the company in the process of introducing and implementing work-based learning is crucial and an essential component. The workplace environment is where learners experience real life scenarios, improve their skills and implement all the knowledge acquired during the theoretical part of the learning process.

Therefore, it is very important, that companies engage and create a welcoming and safe environment offering efficient support to their learners. Considering the often negative perception of WBL by different stakeholders, it is crucial to highlight that companies get all the mutual benefits of work-based learning, and we need to promote a positive narrative of WBL through the development of sector-specific case studies and success stories and market these to the wider public encouraging engagement and uptake of WBL opportunities.

The first step on the journey towards introducing WBL within your company is to become conscious of the reasons why work-based learning is a win-win situation for everyone involved in the process and become familiar with the national regulations and process of implementing work-based learning. This stage of the planning phase requires and involves also a certain level of autonomy and innovation by planning and creating customised training programmes, suited to specific needs of the stakeholders and the company itself. Ensuring the success of WBL companies should consider a whole range of needs and expectations of the stakeholders while planning their training programmes, accompanied by a good marketing strategy. 

Corporate Social Responsibility

What is Corporate Social Responsibility?

Corporate Social Responsibility is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interactions with their stakeholders.”

Carroll's CSR Pyramid is a simple framework that helps argue how and why companies should meet their social responsibilities. Socially responsible companies should consider all of these responsibilities and implement measures and introduce activities that will contribute the creation of socially responsible societies.

The overall reputation and perception of WBL could be rapidly improved by involving a larger number of CSR initiatives in companies, that are currently applied more by large corporations, while small and medium-sized companies still need to be encouraged and supported to offer WBL. Following the good examples and good practices of larger companies others may be encourage to partner in the WBL process.

WBL as a CSR initiative offers companies the opportunity to educate and train their employees to become more familiar with the WBL process, to improve the overall perceptions of the WBL, creating models and good practices that introduces WBL students as valued members of the team and also increases the attractiveness of WBL for learners.

Looking at the perspectives of WBL in the future, CSR really matters.

Die Rolle des Unternehmens beim Lernen am Arbeitsplatz

Die Rolle des Unternehmens beim Lernen am Arbeitsplatz

Die Rolle des Unternehmens bei der Einführung und Implementierung des Lernens am Arbeitsplatz ist ein entscheidender und wesentlicher Bestandteil. Am Arbeitsplatz lernen die Auszubildenden aus den Szenarien des Alltags, verbessern ihre Fähigkeiten und setzen das gesamte erworbene theoretische Wissen aus dem theoretischen Teil des Lernprozesses um.

Angesichts der oft negativen Wahrnehmung von WBL durch verschiedene Stakeholder ist es wichtig hervorzuheben, dass Unternehmen alle wechselseitigen Vorteile der betrieblichen Ausbildung nutzen. Wir müssen eine positive WBL-Darstellung durch die Entwicklung branchenspezifischer Fallstudien und Erfolgsgeschichten fördern und diese in der breiten Öffentlichkeit vermarkten, um das Engagement und die Nutzung von WBL-Möglichkeiten zu fördern.

Der erste Schritt auf dem Weg zur WBL-Einführung in Ihrem Unternehmen besteht darin, sich der Gründe bewusst zu werden, warum das Lernen am Arbeitsplatz für alle am Prozess Beteiligten eine Win-Win-Situation darstellt und sich mit den nationalen Vorschriften und dem Prozess der Umsetzung des arbeitsbasierten Lernens vertraut zu machen. Diese Etappe der Planungsphase erfordert und beinhaltet auch ein gewisses Maß an Autonomie und Innovation, indem maßgeschneiderte Schulungsprogramme geplant und erstellt werden, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Stakeholder und des Unternehmens selbst zugeschnitten sind. Um den Erfolg von WBL sicherzustellen, sollten Unternehmen bei der Planung ihrer Schulungsprogramme eine ganze Reihe von Bedürfnissen und Erwartungen der Stakeholder berücksichtigen, und eine gute Marketingstrategie haben.

 

Soziale Verantwortung des Unternehmens

Was ist soziale Verantwortung von Unternehmen?

“Die soziale Verantwortung des Unternehmens ist ein Managementkonzept, in dem Unternehmen soziale und ökologische Belange in ihre Geschäftstätigkeit und Interaktionen mit ihren Stakeholdern integrieren.“

Die CSR-Pyramide von Carroll ist ein einfacher Rahmen, in dem Unternehmen sich bei der Diskussion, wie und warum sie ihrer sozialen Verantwortung nachkommen sollten, bewegen können. Sozial verantwortliche Unternehmen sollten all diese Verantwortlichkeiten berücksichtigen,  Maßnahmen ergreifen und Aktivitäten einführen, die zur Schaffung sozial verantwortlicher Gesellschaften beitragen.

Das allgemeine Ansehen und die Wahrnehmung von WBL könnten schnell verbessert werden, indem eine größere Anzahl von CSR-Initiativen in Unternehmen einbezogen wird, die derzeit eher von großen Unternehmen angewendet werden, während kleine und mittlere Unternehmen noch ermutigt und unterstützt werden müssen, WBL anzubieten. Andere könnten dazu ermutigt werden, den guten Beispielen und bewährten Verfahren größerer Unternehmen zu folgen und sich am WBL-Prozess zu beteiligen.

WBL als CSR-Initiative bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter/innen weiterzubilden und zu schulen, um sich besser mit dem WBL-Prozess vertraut zu machen, um die allgemeine WBL-Wahrnehmung zu verbessern und Modelle und bewährte Verfahren zu erstellen, die die WBL-Lernenden als wertvolle Mitglieder des Teams einführen und außerdem die Attraktivität von WBL für die Lernenden erhöhen.

Betrachtet man die Perspektiven von WBL in der Zukunft, so ist CSR wirklich wichtig.

Ir-Rwol tal-Kumpanija fit-Tagħlim Ibbażat fuq ix-Xogħol

Ir-rwol tal-kumpanija fit-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol

Ir-rwol tal-kumpanija fil-proċess li jintroduċi u jimplimenta tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa kruċjali u komponent essenzjali. L-ambjent tal-post tax-xogħol huwa fejn l-istudenti jesperjenzaw xenarji tal-ħajja reali, itejbu l-ħiliet tagħhom u jimplimentaw l-għarfien kollu miksub matul il-parti teoretika tal-proċess tat-tagħlim.

Għalhekk, huwa importanti ħafna, li l-kumpaniji jimpenjaw ruħhom u joħolqu ambjent ta’ merħba u sikur li joffri appoġġ effiċjenti lill-istudenti tagħhom. Meta wieħed iqis il-perċezzjoni ta’ spiss negattiva tal-WBL minn partijiet interessati differenti, huwa kruċjali li jiġi enfasizzat li l-kumpaniji jiksbu l- benefiċċji reċiproċi kollha tat- tagħlim ibbażat fuq ix-xogħolu għandna bżonn nippromwovu narrattiva pożittiva tal-WBL permezz tal-iżvilupp ta’ studji ta’ każijiet speċifiċi għas-settur u  stejjer ta’ suċċess u ninfurmaw  lill-pubbliku usa’ billi ninkoraġġixxu l-impenn u l-użu ta’ opportunitajiet ta’ WBL.

L-ewwel pass fil-vjaġġ lejn l-introduzzjoni tal-WBL fi ħdan il-kumpanija tiegħek huwa li ssir konxju tar-raġunijiet għaliex it-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol huwa sitwazzjoni fejn jirbaħ kull min huwa involut fil-proċess u jsir familjari mar-regolamenti nazzjonali u l-proċess ta’ implimentazzjoni ta’ tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Dan l-istadju tal-fażi tal-ippjanar jirrikjedi u jinvolvi wkoll ċertu livell ta’ awtonomija u innovazzjoni billi jkunu ppjanati u jinħolqu programmi ta’ taħriġ apposta , adattati għall-ħtiġijiet speċifiċi tal-partijiet interessati u tal-kumpanija nnifisha. L-iżgurar tas-suċċess tal- WBL għandu jikkunsidra firxa sħiħa ta’ ħtiġijiet u aspettattivi tal-partijiet interessati waqt li jkunu qed jippjanaw il-programmi ta’ taħriġ tagħhom, akkumpanjati minn strateġija ta’ kummerċjalizzazzjoni tajba.

Responsabbiltà Soċjali Korporattiva

X’inhi r-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva ?

Ir-Responsabbiltà Soċjali Korporattiva hija kunċett ta’ ġestjoni li bih il-kumpaniji jintegraw tħassib soċjali u ambjentali fl-operazzjonijiet tan-negozju tagħhom u l-interazzjonijiet mal-partijiet interessati tagħhom.”

l-Piramida CSR ta’ Carroll hija qafas sempliċi li jgħin fl-argument dwar  kif u għaliex il-kumpaniji għandhom jissodisfaw ir-responsabbiltajiet soċjali tagħhom. Kumpaniji soċjalment responsabbli għandhom jikkunsidraw dawn ir-responsabbiltajiet kollha u jimplimentaw miżuri u jintroduċu attivitajiet li jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ soċjetajiet soċjalment responsabbli.

Ir-reputazzjoni ġenerali u l-perċezzjoni ta’ WBL jistgħu jitjiebu malajr billi jinvolvu numru akbar ta’ inizjattivi ta’ CSR f’kumpaniji, li bħalissa huma applikati aktar minn korporazzjonijiet kbar, filwaqt li kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju għad iridu jiġu mħeġġa u appoġġati biex joffru WBL. Wara l -eżempji tajbin u l-prattiki tajbin ta’ kumpaniji ikbar oħrajn jistgħu jkunu mħeġġa jissieħbu fil-proċess WBL.

WBL bħala inizjattiva CSR toffri lill-kumpaniji l-opportunità li jedukaw u jħarrġu lill-impjegati tagħhom biex isiru aktar familjari mal-proċess WBL, biex itejbu l-perċezzjonijiet ġenerali tal-WBL, joħolqu mudelli u prattiki tajba li jintroduċu studenti WBL bħala membri vvalutati tat-tim u wkoll iżid l-attrazzjoni tal-WBL għall-istudenti.

Meta nħarsu lejn il-perspettivi tal-WBL fil-futur, is-CSR tassew jimpurtaha.

Vloga podjetja pri Učenju z delom (UZD)

Vloga podjetja pri UZD

Podjetje ima ključno vlogo v procesu predstavitve in implementacije UZD. Delovno okolje je tisto, kjer učenci izkušajo realne scenarije, izboljšujejo svoje veščine in implementirajo vso znanje, ki so ga prejeli tekom teoretičnega dela procesa učenja.

Zato je zelo pomembno, da podjetja ustvarijo varno in odprto okolje, ki nudi dovoljšnjo podporo njihovim učencem. Upoštevajoč pogosto negativno percepcijo, ki jo imajo o UZD različni deležniki, je ključno, da se poudari, da dobijo podjetja vzajemne prednosti od UZD-ja in promovirati moramo pozitivne zgodbe UZD, skozi razvoj študij primerov, specifičnih za sektorje in zgodbe uspeha ter jih promovirati širši javnosti in tako spodbujati prevzem in vključenost v priložnosti UZD.

Prvi korak na poti do predstavitve UZD v vase podjetje je, da se zavedate razlogov, zakaj je UZD zmagovalna kombinacija za vse udeležene v ta proces in da se spoznate z državnimi regulacijami in procesi implementacije UZD. Ta stopnja faze planiranja zahteva in vključuje tudi določen nivo avtonomnosti in inovativnosti in sicer s planiranjem in ustvarjanjem prilagojenih programov izobraževanja, ki so primerni za specifične potrebe deležnikov in podjetja samega. Da se zagotovi uspeh UZD, morajo podjetja upoštevati množico potreb in pričakovanj deležnikov pri planiranju programov izobraževanja, spremljati pa jih mora dobra marketinška strategija.

Družbena odgovornost podjetja

Kaj je Družbena odgovornost podjetja?

Družbena odgovornost podjetja je managerski koncept, s katerim podjetja integrirajo skrb za družbo in okolje v svoje poslovne operacije in interakcije s svojimi deležniki.”

Carroll's Piramida Družbeno odgovorna podjetja je preprost okvir, ki kaže na to zakaj in kako bi morala biti podjetja družbeno odgovorna. Družbeno odgovorna podjetja bi morala razmisliti o vseh teh odgovornostih  in implementirati ukrepe in predstaviti aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju družbeno odgovornih družb/okolij.

Splošen ugled in percepcija UZD bi se lahko skokovito izboljšala z vključevanjem večjega števila družbeno odgovornih iniciativ v podjetjih, ki jih trenutno bolj aplicirajo velike korporacije, medtem ko je treba majhna in srednja podjetja šele opogumiti in podpreti pri tem, da nudijo UZD. Spodbudi jih lahko sledenje dobrim primerom in dobrim praksam večjih podjetij.

UZD kot družbeno odgovorna iniciativa nudi podjetjem priložnost za izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih, da postanejo bolj seznanjeni z UZD procesom, da izboljšajo vsesplošno dojemanje UZD, ustvarjajo modele in primere dobrih praks, ki predstavljajo UZD učence kot cenjene člane ekipe ter zvišajo privlačnost UZD za učence.

Če gledamo napovedi UZD v prihodnosti, je družbena odgovornost podjetij resnično pomembna.

Papel de la empresa en el WBL

Papel de la empresa en el Aprendizaje Basado en el Trabajo

El papel de la empresa en el proceso de introducción e implantación del aprendizaje basado en el trabajo es crucial y un componente esencial. El entorno laboral es donde las personas en prácticas experimentan escenarios reales, mejoran sus habilidades y aplican todos los conocimientos adquiridos durante la parte teórica del proceso de aprendizaje.

Por ello, es muy importante que las compañías se comprometan y creen un entorno cordial y seguro que ofrezca un apoyo eficaz a sus personas en prácticas. Teniendo en cuenta la a menudo negativa percepción del WBL por parte de los distintos agentes, es crucial destacar que las empresas logran todos los beneficios mutuos del aprendizaje basado en el trabajo y debemos promover una narrativa positiva del WBL a través del desarrollo de casos prácticos e historias de éxito concretos del sector y vendérselos al gran público fortaleciendo el compromiso y la adopción de las oportunidades de WBL.

El primer paso del camino hacia la introducción del WBL dentro de tu empresa es concienciarse de las razones por las que el aprendizaje basado en el trabajo es una situación ganar-ganar para todos los implicados en el proceso y familiarizarse con las normativas nacionales y los procesos de aplicación del aprendizaje basado en el trabajo. Esta fase de la planificación requiere e implica también cierto nivel de autonomía e innovación mediante la planificación y la creación de programas formativos a medida, que se adapten a necesidades específicas de los agentes y de la propia compañía. Para garantizar el éxito del WBL, las empresas deben considerar una gran variedad de necesidades y expectativas de los actores al planificar sus programas formativos, acompañada de una buena estrategia de marketing. 

Responsabilidad Social Corporativa

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa?

“La Responsabilidad Social Corporativa es un concepto de gestión mediante el cual las empresas integran las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones empresariales con sus accionistas.”

La Pirámide RSC de Carroll es un marco sencillo que ayuda a argumentar cómo y por qué las empresas deben cumplir con sus responsabilidades sociales. Las empresas socialmente responsables deben tener en cuenta todas estas responsabilidades e implantar medidas e introducir actividades que contribuyan a la creación de sociedades socialmente responsables.

La reputación y percepción generales del WBL pueden mejorar rápidamente  incorporando un mayor número de iniciativas RSC en las empresas, que en la actualidad aplican más las grandes corporaciones, mientras que aún se debe animar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que ofrezcan WBL. Seguir los buenos ejemplos y buenas prácticas de las grandes empresas puede animar a otras a asociarse en el proceso de WBL.

El WBL como iniciativa de RSC ofrece a las empresas la oportunidad de educar y formar a sus empleados/as para que se familiaricen con el proceso WBL, para mejorar las percepciones generales del WBL, creando modelos y buenas prácticas que introduzcan a los alumnos/as WBL como miembros valiosos del equipo y a la vez aumente el atractivo del WBL para los alumnos/as.

Considerando las perspectivas del WBL para el futuro, la RSC realmente importa.