Kommunikation mit digitalen Werkzeugen

“Sie sprechen von einer jüngeren Generation, der Generation Y, deren zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkeiten sich von denen der Generation X unterscheiden. Die jüngere Generation fühlt sich wohler, wenn sie durch einen digitalen Mechanismus spricht, als wenn sie das von Angesicht zu Angesicht tut.” Erik Qualman   Dieses Zitat unterstreicht die Bedeutung und den zunehmenden Bedarf an digitaler Kommunikation in allen Lebensbereichen, einschließlich Bildung und betrieblicher Ausbildung. Die Art und Weise, wie junge Menschen lernen, hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich verändert, hauptsächlich durch die Allgegenwart von IKT. Die Generation Y verwendet seit frühester Kindheit digitale Werkzeuge zum Lernen. Diese Veränderungen in der Erziehung beeinflussen weitgehend ihre bevorzugten Kommunikationsmethoden, die Suche nach Informationen, aber auch die Möglichkeit, ihr Wissen zu testen und zu bewerten. Gleichzeitig bieten digitale Kommunikationsinstrumente und -kanäle effektive und flexible Möglichkeiten für die Online-Kommunikation zwischen verschiedenen Interessengruppen. Angesichts des schnelllebigen Umfelds von Unternehmen und der zunehmenden Arbeitsbelastung ihrer Mitarbeiter/innen (einschließlich Mentor/innen, Trainer/innen und Instruktor/innen, die täglich an WBL beteiligt sind) bietet die Verwendung digitaler Kommunikationsmittel zur Kommunikation mit WBL-Lernenden und die Unterstützung ihres Lernens durch den Einsatz dieser Hilfsmittel neue Möglichkeiten, die sich als effektiv und zeiteffizient erwiesen haben. Obwohl die persönliche Interaktion weiterhin wichtig und unvermeidlich ist, könnte die … Read more

Komunikazzjoni bl-użu ta’ għodda diġitali

“Qed titkellem dwar ġenerazzjoni żagħżugħa, Ġenerazzjoni Y, li l-ħiliet ta’ komunikazzjoni interpersonali tagħha huma differenti minn Ġenerazzjoni X. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija aktar komda tgħid xi ħaġa permezz ta’ mekkaniżmu diġitali milli tiġi wiċċ imb’wiċċ.” Erik Qualman Din il-kwotazzjoni tenfasizza l-importanza u l -ħtieġa  Il-mod kif jitgħallmu ż-żgħażagħ inbidel b’mod sinifikanti fl-aħħar għaxar snin, l-aktar permezz tal-omnipreżenza tal-ICT. Ġenerazzjoni Y ilha tuża għodod diġitali għat-tagħlim tagħhom sa mit-tfulija bikrija. Dawn il-bidliet fl-edukazzjoni jinfluwenzaw fil-biċċa l-kbira l-metodi preferuti tagħhom biex jikkomunikaw, ifittxu informazzjoni, iżda wkoll bħala mod biex jittestjaw u jivvalutaw l-għarfien tagħhom. Fl-istess ħin, għodod u kanali ta’ komunikazzjoni diġitali jirrappreżentaw ukoll modi effettivi u flessibbli għal komunikazzjoni onlajn bejn partijiet interessati differenti. dejjem tiżdied li tintuża komunikazzjoni diġitali fl-aspetti kollha tal-ħajja, inklużi l-edukazzjoni u t-tagħlim ibbażat fuq ix-xogħol. Meta wieħed iqis l-ambjent mgħaġġel tal-kumpaniji u jżid l-ammont ta’ xogħol tal-impjegati tagħhom (inklużi mentors/ coaches / għalliema involuti f’WBL kuljum), l-użu ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali biex jikkomunikaw ma’ studenti WBL u jappoġġjaw it-tagħlim tagħhom billi jużaw dawn l-għodod joffri possibbiltajiet ġodda li wera li huwa effettiv u effiċjenti fil-ħin. Għalkemm, interazzjoni wiċċ imb wiċċ tibqa‘ importanti u kemmxejn inevitabbli, l-applikazzjoni ta’ għodod ta’ komunikazzjoni diġitali jekk jintużaw b’mod korrett tista’ tissupplimenta u tappoġġja t-tagħlim u t-taħriġ; il-konsiderazzjoni għalhekk hija … Read more

Komuniciranje z uporabo digitalnih orodij

“Govorite o mlajši generaciji, generaciji Y, katere medosebne komunikacijske veščine so drugačne od generacije X. Mlajši generaciji je bolj udobno nekaj reči skozi digitalni mehanizem, kot pa osebno.” Erik Qualman   Ta citat poudarja pomen in naraščajočo potrebo po uporabi digitalne komunikacije v vseh aspektih življenja, vključujoč izobrazbo in učenje z delom.  Način, kako se mladi učijo, se je zelo spremenil v zadnjem desetletju, večinoma skozi vseprisotnostjo IK-tehnologije. Generacija Y je že iz svoje zgodnje mladosti navajena, da za učenje uporablja digitalna orodja. Te spremembe v izobraževanju zelo vplivajo na njihove najljubše načine komunikacije, iskanje informacij in način testiranja in ocenjevanja njihovega znanja. Istočasno orodja in kanali digitalne komunikacije prav tako predstavljajo učinkovite in fleksibilne načine spletnega komuniciranja med različnimi deležniki. Upoštevajoč hitro spreminjajoče okolje podjetij in večanje obsega dela njihovih zaposlenih (vključujoč mentorje/trenerje/inštruktorje, ki so vključeni v UZD na dnevni bazi), je uporaba digitalnih komunikacijskih orodij za komunikacijo z UZD učenci in za podporo njihovega učenja, odkrila nove možnosti, ki so se skozi čas izkazale za učinkovite in visoko časovno efektivne. Čeprav osebna interakcija ostaja pomembna in se ji ne moremo popolnoma izogniti, lahko uporaba orodij digitalnega komuniciranja, če se jih pravilno uporabi, dopolnjuje in podpira učenje in inštruiranje. … Read more

Comunicación mediante las herramientas digitales

“Hablas de una generación más joven, la Generación Y, cuyas habilidades de comunicación interpersonal son distintas de las de la Generación X. la generación más joven se siente más cómoda diciendo algo a  través de un mecanismo digital que cara a cara.” Erik Qualman   Esta cita destaca la importancia y la creciente necesidad de utilizar la comunicación digital en todas las facetas de la vida, incluyendo la educación y el aprendizaje basado en el trabajo. La manera de aprender de las personas jóvenes ha cambiado de manera significativa en la última década, especialmente debido a la ubicuidad de las TIC. La Generación Y ha utilizado herramientas digitales en su aprendizaje desde la más tierna infancia. Estos cambios en la educación influyen en gran medida en sus métodos preferidos de comunicación, búsqueda de información, y también como forma de probar y evaluar sus conocimientos. Del mismo modo, las herramientas y canales de comunicación también representan formas efectivas y flexibles para la comunicación online entre distintos actores. Teniendo en cuenta el vertiginoso ambiente de las empresas y la creciente carga de trabajo de sus empleados/as (incluyendo a los mentores/entrenadores/instructores implicados en WBL diariamente), el uso de las herramientas de comunicación digital … Read more

Communication using digital tools

“You’re talking about a younger generation, Generation Y, whose interpersonal communication skills are different from Generation X. The younger generation is more comfortable saying something through a digital mechanism than even face to face.” Erik Qualman   This quote highlights the importance and increasing need to use digital communication in all facets of life, including education and work-based learning. The way young people learn has significantly changed in the last decade, mainly through the ubiquity of ICT.  Generation Y have been using digital tools for their learning since early childhood. These changes in education largely influence their preferred methods to communicate, search for information, but also as a way to test and assess their knowledge. At the same time, digital communication tools and channels also represent effective and flexible ways for online communication between different stakeholders. Considering the fast-paced environment of companies and increasing workload of their employees (including mentors/coaches/instructors involved in WBL on daily basis), using digital communication tools to communicate with WBL students and support their learning by using these tools offers new possibilities that has proven to be effective and time-efficient. Although, face to face interaction remains important and somewhat inevitable, the application of digital communication tools … Read more