Recognition

Introducing foreign qualifications & frameworks

Video A) National Framework of Qualifications - Quality and Qualifications Ireland

This video introduces the concept of a National Qualification framework using the example of EU member state Ireland and the purpose of such a framework for both employers and employees.

 

Video B) Recruiting qualified workers from other European countries

Using the example from the logistics industry, this video provides an overview of the kinds of difficulties and challenges faced by employers when the decide to recruit staff from a different country.

 

Video C) Showing and using skills

A brief video overview of the EQF and how it helps workers who wish to seek employment abroad and for business hiring internationally

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

EU Qualification Framework

Video A) Explaining the European Qualifications Framework (EQF)

This online video from the UK qualifications authority gives a brief introduction to the EQF, and its purpose in providing a guideline for employers to understand qualifications across different EU countries. There is a brief overview of how the qualification levels are structured, and uses the example of how they compare to the UK qualification structure. With examples from the food & Hospitality industry, the video presents the benefits to both employers and employees across Europe.

 

Video B) EQF – 10 years of European Qualifications Framework

This online video gives a brief overview of the structure of the EQF and how it covers all skills and experiences and how these are translated into the different levels of qualification.

 

Video C) Introduction into EQF and ECVET

This video provides an in-depth overview of the EQF and how qualification levels are compared across countries using the EQF, with illustrative examples. The concept of learning outcomes is introduced and how work experience is valued within the framework. The concept of worker mobility through ECVET is also introduced

 

Video D) European Professional Card (EPC)

This video serves as an introduction to one of the EU tools available for qualification recognition across different EU countries, the EPC card. This video chooses the example of the nursing sector to illustrate the purpose of the EPC.

 

Practical examples from Industry

Video A) European Qualification Frameworks promo

This short video from the restaurant and hotel sector illustrates how skills and qualifications are being recognized across different European countries using the EQF system

 

Video B)  Relating international qualifications to the EQF in the welding sector

This online video gives a clear industrial example from the welding industry and how this industry is using the EQF system to compare qualifications across Europe with the qualifications standards within the welding industry.

 

Video C) EOSE presents ECVET

This video introduces the concept of the EQF and ECVET in the context of Sports & leisure industry and how qualifications are compared across the European countries

 

Anerkennung

Einführung ausländischer Qualifikationen & Rahmenwerke

Video A) Nationaler Qualifikationsrahmen - Qualität und Qualifikationen in Irland

Dieses Video stellt das Konzept eines nationalen Qualifikationsrahmens am Beispiel des EU-Mitgliedsstaates Irland und den Zweck eines solchen Rahmens sowohl für Arbeitgeber/innen als auch für Arbeitnehmer/innen vor.

 

 

Video B) Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte aus anderen europäischen Ländern

Anhand eines Beispiels aus der Logistikbranche zeigt dieses Video die Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen Arbeitgeber/innen konfrontiert sind, wenn sie beschließen, Personal aus einem anderen Land einzustellen.

 

 

Video C) Fähigkeiten zeigen und nutzen

Ein kurzer Videoüberblick über den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) und wie Arbeitnehmer/innen dabei unterstützt werden, eine Beschäftigung im Ausland zu suchen bzw. wie die internationale Anwerbung funktioniert.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

EU-Qualifikationsrahmen

Video A) Erklärung des Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF)

Dieses Onlinevideo der britischen Behörde für Berufsqualifikationen gibt eine kurze Einführung in den EQF und seinen Zweck. Die Inhalte dienen auch als Leitfaden für Arbeitgeber/innen, um ein tieferes Verständnis über die Qualifikationen in den verschiedenen EU-Ländern zu erhalten. Das Video zeigt im kurzen Überblick, wie die Qualifikationsniveaus strukturiert sind und nutzt diese exemplarisch für den Vergleich mit den britischen Qualifikationsstrukturen. Mit Beispielen aus der Lebensmittelindustrie und dem Gastgewerbesektor zeigt das Video den Nutzen sowohl für Arbeitgeber/innen als auch für Arbeitnehmer/innen in ganz Europa auf.

 

 

Video B) EQF – 10 Jahre Europäischer Qualifikationsrahmen

Dieses Onlinevideo gibt einen kurzen Überblick über die Struktur des Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) und darüber, wie dieses Instrument alle Fähigkeiten und Erfahrungen abdeckt beziehungsweise wie diese in die verschiedenen Qualifikationsniveaus zu übersetzen sind.

 

 

Video C) Einführung in den EQF und den ECVET

Dieses Video bietet einen ausführlichen Überblick über den EQR und darüber, wie die Qualifikationsniveaus in den Ländern, die den EQR verwenden, verglichen werden, mit anschaulichen Beispielen. Darüber hinaus werden Lernergebnisse vorgestellt und es wird gezeigt, wie man die Arbeitserfahrung innerhalb des Prüfrahmens bewertet. Das Konzept der Arbeitnehmermobilität durch ECVET wird ebenfalls vorgestellt.

 

 

Video D) Europäischer Berufsausweis (European Professional Card (EPC))

Dieses Video dient als Einführung in eines der EU-Instrumente zur Anerkennung von Qualifikationen in verschiedenen EU-Ländern, die EPC-Karte. Zudem wird am Beispiel des Pflegesektors der Zweck des EPC veranschaulicht.

 

 

Praktische Beispiele aus der Industrie

Video A) Europäischer Qualifikationsrahmen

Dieses kurze Video aus dem Restaurant- und Hotelsektor veranschaulicht, wie Fähigkeiten und Qualifikationen in verschiedenen europäischen Ländern mit Hilfe des EQR-Systems anerkannt werden.

 

 

Video B) Verweis auf internationale Qualifikationen zum EQF im Schweißsektor

Dieses Onlinevideo zeigt ausdrücklich ein Beispiel aus dem Industriebereich Schweißen und wie diese Industrie das EQF-System nutzt, um Qualifikationen in ganz Europa mit den Qualifikationsstandards innerhalb der Branche zu vergleichen.

 

 

Video C) EOSE präsentiert ECVET

Dieses Video stellt das Konzept des EQF und des ECVET im Kontext der Sport- und Freizeitindustrie vor und zeigt, wie Qualifikationen in den europäischen Ländern verglichen werden.

 

 

Rikonoxximent

L-introduzzjoni ta’ kwalifiki u oqfsa barranin

 

Video A) Qafas Nazzjonali ta’ Kwalifiki – Kwalità u Kwalifiki Irlanda

Dan il-filmat jintroduċi l-kunċett ta’ qafas ta’ Kwalifikazzjoni Nazzjonali bl-użu tal-eżempju tal-istat membru tal-UE l-Irlanda u l-għan ta’ qafas bħal dan kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-impjegati.

 

Video B) Ir-reklutaġġ ta’ ħaddiema kwalifikati minn pajjiżi oħra Ewropej

Bl-użu tal-eżempju mill-industrija tal-loġistika, dan il-filmat jipprovdi ħarsa ġenerali lejn it-tipi ta’ diffikultajiet u sfidi ffaċċjati minn min iħaddem meta jiddeċiedi li jirrekluta persunal minn pajjiż differenti.

 

Video Ċ) Turi u tuża ħiliet

Ħarsa ġenerali qasira tal-video tal-EQF u kif jgħin lill-ħaddiema li jixtiequ jfittxu impjieg barra minn pajjiżhom u biex jimpjegaw negozju internazzjonalment

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Video A) Spjegazzjoni tal-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki (EQF)

Dan il-video online mill-awtorità tal-kwalifiki tar-Renju Unit jagħti introduzzjoni qasira għall-EQF, u għandu l-iskop li jipprovdi linja gwida għal min iħaddem biex jifhem il-kwalifiki madwar il-pajjiżi differenti tal-UE. Hemm ħarsa qasira ta’ kif il-livelli ta’ kwalifika huma strutturati, u juża l-eżempju ta’ kif inhuma mqabbla mal-istruttura ta’ kwalifika tar-Renju Unit. B’eżempji mill-industrija tal-ikel u l-Ospitalità, il-filmat jippreżenta l-benefiċċji kemm għal min iħaddem kif ukoll għall-impjegati madwar l-Ewropa.

 

Video B) EQF – 10 snin ta’ Qafas Ewropew tal-Kwalifiki

Dan il-video online jagħti ħarsa qasira tal-istruttura tal-EQF u kif ikopri l-ħiliet u l-esperjenzi kollha u kif dawn huma tradotti fil-livelli differenti ta’ kwalifika.

 

Video Ċ) Introduzzjoni għall-EQF u l-ECVET

Dan il-video jipprovdi ħarsa ġenerali fil-fond tal-EQF u kif il-livelli ta’ kwalifiki huma mqabbla bejn il-pajjiżi li jużaw l-EQF, b’eżempji illustrattivi. Il-kunċett tar-riżultati tat-tagħlim huwa introdott u kif l-esperjenza tax-xogħol hija vvalutata fil-qafas. Il-kunċett tal-mobbiltà tal-ħaddiema permezz tal-ECVET huwa introdott ukoll

 

Video D) European Professional Card (EPC)

Dan il-filmat iservi bħala introduzzjoni għal waħda mill-għodod tal-UE disponibbli għar-rikonoxximent tal-kwalifiki f’pajjiżi differenti tal-UE, il-karta EPC. Dan il-filmat jagħżel l-eżempju tas-settur tal-infermiera biex juri l-iskop tal-EPC.

 

Eżempji prattiċi mill-Industrija

Video A) Promo tal-Oqfsa ta’ Kwalifikazzjoni Ewropea

Dan il-filmat qasir mis-settur tar-ristoranti u l-lukandi juri kif il-ħiliet u l-kwalifiki qed jiġu rikonoxxuti madwar il-pajjiżi Ewropej differenti bl-użu tas-sistema EQF

 

Video B)  Ir-relazzjoni tal-kwalifiki internazzjonali mal-EQF fis-settur tal-welding

Dan il-video online jagħti eżempju industrijali ċar mill-industrija tal-welding u kif din l-industrija qed tuża s-sistema EQF biex tqabbel il-kwalifiki madwar l-Ewropa mal-istandards tal-kwalifiki fi ħdan l-industrija tal-welding.

 

Video Ċ) EOSE jippreżenta l-ECVET

Dan il-filmat jintroduċi l-kunċett tal-EQF u l-ECVET fil-kuntest tal-industrija tal-isport u divertiment u kif il-kwalifiki huma mqabbla mal-pajjiżi Ewropej

 

Priznanja

Predstavitev tujih kvalifikacij & okvirov

Video A) Državni okvir kvalifikacij – Kvaliteta in kvalifikacije Irska

Ta video predstavi koncept Državnega okvira kvalifikacij na primeru EU članice Irske in namen takšnega okvira tako za delodajalca kot zaposlenega.

 

Video B) Rekrutiranje kvalificiranih delavcev iz drugih evropskih držav

Če uporabimo primer iz industrije logistike, nam ta video pokaže pregled težav in izzivov, s katerimi se soočijo delodajalci, ko se odločijo, da bodo rekrutirali zaposlene iz druge države.

 

Video C) Predstavitev in uporaba veščin

Kratek video pregled EQF in kako pomaga zaposlenim, ki si želijo zaposliti v tujini in za podjetja, ki zaposlujejo mednarodno

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

EU okvir kvalifikacij

Video A) Razlaga Evropskega kvalifikacijskega okvira (EQF)

Ta spletni video da kratek uvod v EQF in poda smernice, da lahko zaposlovalci razumejo kvalifikacije v različnih EU državah. Je kratek pregled, kako so strukturirani nivoji klasifikacij v različnih EU državah in uporablja primere, kako se jih lahko primerja z kvalifikacijsko strukturo v Angliji. Vključeni so primeri iz prehranske in turistične industrije, video pa želi predstaviti prednosti za delodajalce in zaposlene po vsej Evropi.

 

Video B) EQF – 10 let Evropskega kvalifikacijskega okvira

Ta video je kratek pregled strukture EQF in kako ta pokriva vse veščine in izkušnje ter kako so te prevedene v različne nivoji kvalificiranosti.

 

Video C) Uvod v EQF in ECVET

Ta video je poglobljen pregled EQF-ja in kako so nivoji kvalifikacij primerjani po vseh državah, ki ga uporabljajo, s slikovitimi primeri. Predstavljen je koncept rezultatov izobraževanja in kako so znotraj okvira cenjene delovne izkušnje. Predstavljena je tudi mobilnost zaposlenih znotraj ECVET.

 

Video D) Evropska kartica profesionalnosti (EPC)

Ta video je uvod v eno izmed EU orodij, dosegljivih za prepoznavanje kvalificiranosti v različnih EU državah, EPC kartica. V video je predstavljen sektor medicinskih sester, da se prikaže pomen EPC-ja.

 

Praktični primeri iz industrije

Video A) Evropski okvir kvalifikacij- promo

Ta kratek video iz sektorja restavracij in hotelov prikazuje kako so veščine in kvalifikacije prepoznanje po celi Evropi, z uporabo EQF sistema.

 

Video B) Povezovanje mednarodnih kvalifikacij z EQF v varilskem sektorju

Ta video da jasen primer iz varilske industrije in kako ta industrija uporablja EQF sistem za primerjavo kvalifikacij po Evropi in sicer z kvalifikacijskimi standardi znotraj varilske industrije.

 

Video C) EOSE predstavi ECVET

Video predstavlja koncept EQF in ECVET v kontekstu športne in prostočasne industrije ter kako se primerjajo kvalifikacije preko evropskih držav.

 

Reconocimiento

Presentación de las cualificaciones y marcos extranjeros

Video A) Marco Nacional de Cualificaciones – Calidad y Cualificaciones Irlanda

Este video presenta el concepto de Marco Nacional de Cualificaciones, utilizando el ejemplo del estado miembro Irlanda y el objeto de dicho marco tanto para los empresarios como para los empleados.

 

Video B) Contratar trabajadores/as cualificados de otros países europeos

Utilizando el ejemplo de la industria logística, este video ofrece una visión de los tipos de dificultades y retos a los que se enfrentan los empresarios al decidir contratar trabajadores/as de un país diferente.

 

Video C) Mostrar y utilizar habilidades

Un breve video-resumen del EQF-MEC y cómo ayuda a los trabajadores/as que desean buscar empleo en el extranjero y a negocios que contratan internacionalmente.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1217&langId=en

 

Marco Europeo de Cualificaciones

Video A) Explicación del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF-MEC)

Este video online de la autoridad de cualificaciones del Reino Unido ofrece una breve introducción al EQF y su objeto ofreciendo directrices para que los empresarios comprendan las cualificaciones en los distintos países de la UE. Contiene una breve visión de cómo se estructuran los niveles de cualificación y utiliza ejemplos de cómo se pueden comparar con la estructura de cualificaciones del Reino Unido. Con ejemplos de la industria de la alimentación y hostelería, el video presenta los beneficios tanto para los empresarios como para los empleados en Europa.

 

Video B) EQF – 10 años del Marco Europeo de Cualificaciones

Este video online ofrece una breve visión de la estructura del EQF-MEC y cómo abarca todas las habilidades y experiencias y como éstas se traducen en los distintos niveles de cualificación.

 

Video C) Introducción al EQF-MEC y ECVET

Este video muestra una visión en profundidad del EQF-MEC y cómo se pueden comparar los niveles de cualificación en los distintos países, mediante el EQF-MEC, con ejemplos ilustrativos. Se introduce el concepto de resultados de aprendizaje y cómo se valora la experiencia laboral dentro del marco. También se introduce el concepto de movilidad de trabajadores/as a través del ECVET.

 

Video D) Tarjeta Profesional Europea  (TPE)

Este video sirve como introducción a una de las herramientas europeas disponibles para la cualificación y reconocimiento en distintos países europeos, la tarjeta TPE. El video elige el ejemplo del sector de la enfermería para ilustrar el objeto de la TPE.

 

Ejemplos prácticos en la industria

Video A) promo Marco Europeo de Cualificaciones

Este video corto del sector de la restauración y hostelería ilustra cómo están siendo reconocidas las habilidades y cualificaciones en distintos países europeos mediante el sistema EQF-MEC.

 

Video B)  Relación de las cualificaciones internacionales con el EQF-MEC en el sector de la soldadura

Este video online ofrece un claro ejemplo industrial del sector de la soldadura y cómo esta industria utiliza el sistema EQF-MEC para comparar cualificaciones en Europa con las normas de calidad de la industria de la soldadura.

 

Video C) EOSE presenta ECVET

Este video presenta el concepto de EQF-MEC y ECVET en el contexto de la industria del Deporte y Tiempo Libre y cómo se comparan las cualificaciones a lo largo de los países europeos.