Case study – interpersonal skills in the workplace

During the first week on the job, the intern is preparing for the farmers market by making signage, packing materials, and learning about the produce being sold. At the first market, the intern is asked to help with cash sales, answer questions from customers about the farming practices, and suggest other products (eggs, honey, meat, cheese) can be purchased or meal ideas. The intern would consistently say that they “did not know” in response to questions from customers and eventually, stood back from the table and avoided making eye contact. As more and more customers relied on fewer staff members to answer questions and complete their purchases, a long line of customers grew. Eventually, people walked away from the table to visit other vendors. Some did not return. While this was going on, the intern stood back behind the other staff and started checking their phone. The supervisor asked the intern to take over the cash register. Unsure of all the prices, the intern would ask customers how much certain produce was as they processed their orders and charge them accordingly. At the end of the day, the cash flow did not equal the produce sold. The supervisor had a … Read more

Fallstudie – zwischenmenschliche Fähigkeiten am Arbeitsplatz

Während der ersten Arbeitswoche bereitet sich der/die Praktikant/in auf den Bauernmarkt vor, indem er/sie Beschilderungen anfertigt, Materialien verpackt und sich über die zu verkaufenden Produkte informiert. Auf dem ersten Markt wird der/die Praktikant/in gebeten, beim Barverkauf zu helfen, Fragen von Kund/innen zu den landwirtschaftlichen Praktiken zu beantworten und andere Produkte (Eier, Honig, Fleisch, Käse) vorzuschlagen oder Ideen für Mahlzeiten, die gekauft werden können. Der/die Praktikant/in wird immer wieder sagen, dass er/sie die Antworten auf Fragen von Kund/innen „nicht weiß“ und wird schließlich vom Tisch zurücktreten und Augenkontakt vermeiden. Da immer mehr Kund/innen auf weniger Mitarbeiter/innen angewiesen sind, um ihre Fragen zu beantworten und ihre Einkäufe abzuschließen, wird die Reihe von Kund/innen immer länger. Schließlich verlassen die Leute den Tisch, um andere Anbieter/innen zu besuchen. Einige kehren nicht zurück. Währenddessen bleibt der/die Praktikant/in hinter den anderen Mitarbeiter/innen zurück und fängt an, sein/ihr Telefon zu überprüfen. Der/die Vorgesetzte bittet den Praktikanten/die Praktikantin, die Registrierkasse zu übernehmen. Aufgrund der Unsicherheit des Praktikanten/der Praktikantin über die Preise, fragt er/sie die Kund/innen, wie viele Bestellungen gemacht wurden, um neue Bestellungen entsprechend zu bepreisen. Am Ende des Tages entspricht der Cashflow nicht den verkauften Produkten. Der/die Vorgesetzte führt ein Einzelgespräch mit dem Praktikanten/der Praktikantin. Während dieses … Read more

Studju ta’ każ – ħiliet interpersonali fuq il-post tax-xogħol

Matul l-ewwel ġimgħa fuq ix-xogħol, l-intern qed jipprepara għas-suq tal-bdiewa billi jagħmel sinjali, jippakkja materjali, u jitgħallem dwar il-prodott li qed jinbiegħ. Fl-ewwel suq, l-intern huwa mitlub jgħin fil-bejgħ, iwieġeb mistoqsijiet mill-klijenti dwar il-prattiki tal-biedja, u jissuġġerixxi prodotti oħra (bajd, għasel, laħam, ġobon) li jistgħu jinxtraw jew ideat ta’ ikla. L-intern ikun konsistentement jgħid li huma “ma kinux jafu” bi tweġiba għal mistoqsijiet mill-klijenti u eventwalment, qagħdu lura mill-mejda u evitaw li jagħmlu kuntatt mal-għajnejn. Hekk kif aktar u aktar klijenti kienu jiddependu fuq inqas membri tal-persunal biex iwieġbu mistoqsijiet u jtemmu x-xiri tagħhom, kibret linja twila ta’ klijenti. Eventwalment, in-nies telqu mill-mejda biex iżuru bejjiegħa oħra. Uħud ma rritornawx. Waqt li kien għaddej dan, l-intern qagħad lura wara l-istaff l-ieħor u beda jiċċekkja t-telefon tagħhom. Is-superviżur talab lill-intern biex jieħu f’idejh il-cash register. Mhux ċert mill-prezzijiet kollha, l-intern kien jistaqsi lill-klijenti kemm kien hemm ċertu prodott hekk kif ipproċessaw l-ordnijiet tagħhom u jiċċarġjawhom kif xieraq. Fl-aħħar tal-ġurnata, il-likwidità tal-flus ma kinitx daqs il-prodott mibjugħ. Is-superviżur kellu konversazzjoni one-to-one mal-intern. Matul dik il-konversazzjoni, ħarġu x-xejriet li ġejjin: L-intern ma riedx jipprovdi informazzjoni skorretta lill-klijenti dwar il-prodott u jħalli impatt negattiv fuq ir-reputazzjoni tal-organizzazzjoni. Meta l-intern offra informazzjoni lill-klijenti ħafna drabi kienet kemmxejn mhux eżatta, iżda iktar importanti minn hekk, ma kinitx konsistenti … Read more

Študija primera – medosebne veščine na delu

Tekom svojega prvega tedna na delu, se pripravnik pripravlja na tržnico tako, da pripravlja napise, pakira in se uči o produktih, ki jih prodajajo. Za njegov prvi dan na tržnici, je zadolžen, da pomaga na blagajni, odgovarja na vprašanja strank o načinih kmetovanja, ki jih izvajajo in da predlaga ostale produkte (jajca, med, meso, sir), ki jih stranke lahko kupijo ali predlaga ideje za obede. Pripravnik bi konsistentno odgovarjal, da ne ve odgovorov na vprašanja strank, na neki točki pa bi se dal v ozadje in se izogibal očesnemu stiku. Ker bi se vedno več strank zanašalo na odgovore vedno manjšega števila zaposlenih, bi nastala dolga vrsta. Sčasoma bi stranke začele hoditi k ostalim prodajalcem in se ne bi več vrnile nazaj. Med tem dogajanjem se je pripravnik še vedno izogibal in začel gledati na svoj telefon. Nadzornik mu je rekel, da naj prevzame blagajno. Ni bil siguren o vseh cenah, zato je o ceni spraševal kar stranke in jim toliko računal. Na koncu dneva se dobiček ni ujemal z prodanimi produkti. Nadzornik je imel pogovor na 4 oči s pripravnikom. Tekom pogovora so se pojavili naslednji vzorci: Pripravnik ni želel dati napačnih informacij strankam in negativno vplivati na ugled … Read more

Caso práctico – habilidades interpersonales en el lugar de trabajo

Durante la primera semana en el puesto, el estudiante en prácticas se prepara para la feria agrícola elaborando señalización, empaquetando materiales y aprendiendo cosas sobre los productos que se venden. En la primera feria, se pide al alumno/a que ayude con las ventas en efectivo, responda a preguntas de los clientes sobre prácticas agrícolas y sugiera otros productos (huevos, miel, carne, queso) que se pueden comprar o ideas de menús. El alumno/a constantemente decía que “no sabía” en respuesta a las preguntas de los clientes y, finalmente,  se quedó atrás en el mostrador y evitaba el contacto ocular. Como los clientes tenían cada vez menos personal en quien confiar a la hora de responder a sus dudas y ayudarles en sus compras, aumentaba la cola. Finalmente, la gente se iba del puesto al de otros vendedores. Algunos no volvieron. Mientras esto ocurría, el alumno/a se escondió tras los otros trabajadores/as y empezó a mirar su teléfono. El supervisor le pidió que se ocupara de la caja registradora. Inseguro de los precios, el alumno/a preguntaba a los clientes cuánto costaba cierto producto en el momento de procesar las ventas y les cobraba en consonancia. Al final del día, las cuentas no … Read more

Sessjoni ta’ Feedback

L-Ewwel Parti Aħseb dwar is-sitwazzjoni fejn kellek tagħti feedback lil persuna oħra rilevanti għall-post tax-xogħol u l-pożizzjoni tiegħek. Ikteb artiklu qasir biex turi strateġiji differenti użati biex tipprovdi feedback kostruttiv. Ladarba tkun identifikajt is-sitwazzjoni u lestejt l-artiklu, ipproċedi għal- “lista ta’ kontroll ta’ feedback” (Parti 2). Imla l-lista ta’ kontroll billi ssegwi l-istruzzjonijiet. Meta timla din il-parti tat-tagħlim, ibgħat ir-riżultati kollha ta’ dan l-eżerċizzju lit-trainer tiegħek għall-valutazzjoni u r-rispons. It-Tieni Parti Lista ta’ Verifika-Tagħti Feedback Imla l-lista ta’ kontroll li ġejja bbażata fuq esperjenza reċenti li tipprovdi feedback lil kollega jew sieħeb. Ħu l-ħin biex tikkunsidra jekk tagħmilx b’mod differenti u liema modi tista’ tmur biex ittejjeb il-mod kif tagħti feedback. Sibt jekk kienx hemm xi kwistjonijiet speċjali li l-persuna l-oħra riedet tiffoka fuqhom fis-sessjoni tar-reviżjoni? Kont iffukajt fuq imġieba partikolari? Żgurajt li l-imġieba hija kontrollabbli mir-riċevitur? Ħsibt dwar kif nista’ nħossni kieku nirċievi dawn il-kummenti? Użajt lingwaġġ mingħajr ġudizzju? Ir-reazzjonijiet tiegħi kienu f’waqthom u fil-kuntest? Għidt meta r-reazzjonijiet tiegħi kienu suġġettivi aktar milli oġġettivi? Ipprovdejt feedback dwar il-punti sodi u l-kisbiet tal-persuna kif ukoll dgħjufijiet u żbalji? Evitajt li nagħti tagħbija żejda lill-persuna b’ħafna feedback? Sibt jekk il-feedback tiegħi kienx mifhum? Urejt appoġġ lill-persuna? Stedint lill-persuna biex tikkummenta dwar … Read more

Povratna informacija

1. DEL Razmislite o situaciji, ko ste morali dati povratno informacijo drugi osebi, relevantno vašemu delovnemu mestu in poziciji.  Napišite kratek članek, v katerem predstavite različne strategije, ki so v rabi pri dajanju konstruktivne povratne informacije.  Ko ste prepoznali situacijo in napisali članek, nadaljujte z “seznamom dajanja povratne informacije” (2 del). Sledite navodilom in dokončajte seznam. Ko zaključite z nalogami, dajte vse vaše izdelke vašemu izobraževalcu za oceno in povratno informacijo. 2. DEL Seznam dajanja povratne informacije Dokončajte seznam, ki temelji na nedavni izkušnji podajanja povratne informacije sodelavcu ali sovrstniku. Vzemite si čas in premislite, če bi kaj storili drugače in kako bi lahko izboljšali načine, na katere podajate povratno informacijo.  Ali sem izvedel, če so bile kakšne specifične stvari, na katere se je druga oseba želela osredotočiti tekom sestanka?   Ali sem se osredotočil na specifična obnašanja? Ali sem se prepričal, da je obnašanje takšno, da ga prejemnik informacije lahko nadzoruje? Ali sem pomislil, kako bi se sam počutil, če bi prejel te komentarje? Ali sem uporabil neobsojajoč jezik? Ali je bila moja povratna informacija pravočasna in v pravem kontekstu? Ali sem poudaril, kadar je bilo moje mnenje bolj subjektivno kot objektivno? Ali sem podal informacije tako o močeh in … Read more

Sesión de Feedback

PARTE 1 Piensa en una situación en la que tienes que ofrecer feedback a una persona importante en tu lugar y puesto de trabajo. Escribe un pequeño artículo que demuestre distintas estrategias utilizadas para ofrecer un feedback constructivo. Una vez que hayas identificado la situación y completado el artículo, procede con la “checklist ofrecer feedback” (Parte 2). Completa la checklist siguiendo las instrucciones. Tras finalizar esta parte del aprendizaje, entrega todos los resultados de este ejercicio a tu formador para su evaluación y feedback. PARTE 2 Checklist Ofrecer Feedback Completa la siguiente checklist basándote en una experiencia reciente en la que hayas ofrecido feedback a un compañero/a. Tómate un tiempo para considerar si lo harías de otro modo y de qué maneras podrías actuar para mejorar la forma en la que ofreces feedback.

Feedback Session

PART 1 Think about the situation you had to give a feedback to another person relevant to your workplace and position. Write a short article to demonstrate different strategies used to provide a constructive feedback. Once you have identified the situation and completed the article, proceed to the “giving feedback checklist” (Part 2). Complete the checklist following the instructions. Completing this part of the learning forward all the outputs of this exercise to your trainer for assessment and feedback. PART 2 Giving Feedback Checklist Complete the following checklist based on a recent experience of providing feedback to a colleague or peer.  Take time to consider if you would do it differently and what ways you might go about improving the way you give feedback.

Feedbacksitzung

TEIL 1 Denken Sie an eine Situation, in der Sie einer anderen Person eine Rückmeldung geben mussten, die wichtig für Ihren Arbeitsplatz und Ihre Position ist. Schreiben Sie einen kurzen Artikel, um verschiedene Strategien zu demonstrieren, die verwendet werden, um ein konstruktive Rückmeldung zu geben. Wenn Sie die Situation erfasst und den Artikel fertiggestellt haben, fahren Sie mit der „Checkliste für Rückmeldungen“ (Teil 2) fort. Füllen Sie die Checkliste gemäß den Anweisungen aus. Wenn Sie diesen Lernteil abgeschlossen haben, leiten Sie alle Ergebnisse dieser Übung zur Bewertung und Rückmeldung an Ihre(n) Trainer/in weiter. . TEIL 2 Checkliste für das Geben von Feedback Füllen Sie die folgende Checkliste mit der Rückmeldung über eine(n) Kollegen/Kollegin oder Gleichrangige(n) aus, basierend auf den jüngsten Erfahrungen. Nehmen Sie sich Zeit, um zu überlegen, ob Sie es anders machen würden und wie Sie die Art und Weise ihrer Rückmeldung verbessern könnten.