Besednjak Terminov

Izvedite več o pogosto uporabljenih izrazih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju!

 

Andragogija

To je teorija, ki jo je predstavil Malcolm Knowles in se sklicuje na metode, načela in predpostavke o pristopu in značilnostih odraslih učencev.

Vir: Izraz priredil avtor

Dodatna referenca: https://www.youtube.com/watch?v=2hbZM1kq6rQ

 

Ocenjevanje učnih rezultatov

Proces ocenjevanja znanja, znanja, spretnosti in / ali kompetenc posameznika glede na vnaprej določena merila (učna pričakovanja, merjenje učnih rezultatov). Ocenjevanju običajno sledi certificiranje.

Vir: Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms.

Dodatna referenca: https://www.youtube.com/watch?v=NysERIyDOaw

 

Vajeništvo

vajeništvo je delo z usposabljanjem po industrijskih standardih. Ukvarjati se mora s priznanim poklicem, vključevati obsežen program usposabljanja na delovnem mestu in izven njega

Vir: https://www.instituteforapprenticeships.org/developing-new-apprenticeships/resources/glossary-of-terms/

CEDEFOP

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

Cedefop je ena od decentraliziranih agencij EU. Cedefop, ustanovljen leta 1975 in s sedežem v Grčiji od leta 1995, podpira razvoj evropskih politik poklicnega izobraževanja in usposabljanja in prispeva k njihovemu izvajanju. Agencija pomaga Evropski komisiji, državam članicam EU in socialnim partnerjem pri razvoju pravih evropskih politik PIU.

Vir: https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop

Dodatna referenca: https://www.youtube.com/user/CedefopVideos/featured

 

CEFR

Skupni jezikovni referenčni okvir

Skupni evropski jezikovni okvir organizira znanje jezika na šestih ravneh, od A1 do C2. Ravni so opredeljene s pomočjo deskriptorjev »zmorem«.

Vir: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

 

Kompetenca

kompetenca pomeni dokazano sposobnost uporabe znanja, veščin ter osebnih, socialnih in / ali metodoloških sposobnosti v delovnih ali študijskih situacijah ter pri poklicnem in osebnem razvoju. “Opisane so z vidika odgovornosti in samostojnosti.

Vir: https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Competence

 

Učni načrt

Najenostavneje je „učni načrt“ opis, kaj, zakaj, kako in kako dobro naj se učenci sistematično in namerno učijo. Učni načrt ni sam sebi namen, temveč je sredstvo za spodbujanje kakovostnega učenja.

Vir: UNESCO (2013). IBE Glossary of Curriculum Terminology

Dodatna referenca: https://www.youtube.com/watch?v=W8XSx3GtUV0

 

ECVET

Evropski kreditni sistem za poklicno izobraževanje in usposabljanje

Tehnični okvir za prenos, potrjevanje in, kjer je to primerno, kopičenje učnih rezultatov posameznikov za dosego usposobljenosti. Orodja in metodologija ECVET vključujejo opis kvalifikacij v enotah učnih rezultatov s pripadajočimi točkami, postopek prenosa in kopičenja ter dopolnilne dokumente, kot so učni dogovori, prepisi zapisov in vodniki za uporabnike ECVET.

Vir: Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms.

Dodatna referenca : https://www.youtube.com/watch?v=AAntHQJKaNM

 

Zaposljivost

Kombinacija dejavnikov (kot so delovne spretnosti, mehke veščine), ki posameznikom omogočajo napredovanje ali zaposlitev, zaposlitev in napredovanje v karieri

Vir: https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/employability

Dodatna referenca: https://www.youtube.com/watch?v=Q-DUeP1VISQ

 

EQAVET

Evropsko zagotavljanje kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

EQAVET je skupnost praks, ki spodbuja evropsko sodelovanje pri razvoju in izboljšanju zagotavljanja kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Vir: https://www.eqavet.eu/

Dodatna referenca : https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg

 

EQF

Evropski okvir kvalifikacij

Evropski okvir kvalifikacij (EQF) je prevajalsko orodje, ki pomaga razumeti in primerjati kvalifikacije, podeljene v različnih državah ter v različnih sistemih izobraževanja in usposabljanja. Osem ravni je opisanih z vidika učnih rezultatov: znanja, spretnosti in kompetenc.

Vir: https://europass.cedefop.europa.eu/europass-support-centre/other-questions/what-european-qualification-framework-eqf

Dodatna referenca :

 

ESCO

ESCO je večjezična klasifikacija evropskih spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev. ESCO je del strategije Evropa 2020.

Vir: https://ec.europa.eu/esco/portal/home

EURES

EURES, ki je bil ustanovljen leta 1994, je evropska mreža služb za zaposlovanje, namenjena olajšanju prostega pretoka delavcev. EURES pomaga iskalcem zaposlitve pri iskanju zaposlitve in delodajalcem, ki jih zaposlujejo iz vse Evrope.

Vir: Adapted from https://ec.europa.eu/eures/public/en/homepage

Europass

Pet dokumentov, s katerimi bodo vaše sposobnosti in kvalifikacije v Evropi jasne in lahko razumljive, in sicer življenjepis, jezikovni potni list, mobilnost Europass, dodatek k certifikatu in dodatek k diplomi.

Vir: Adapted by the author from  https://europass.cedefop.europa.eu/about-europass

Dodatna referenca : https://www.youtube.com/watch?v=EP9lfzjtp_M

Izkustveno učenje

Izkustveno učenje je uporaba teorije in akademskih vsebin na resničnih izkušnjah, bodisi v učilnici, v skupnosti ali na delovnem mestu, ki napreduje učne rezultate na podlagi programov ali tečajev, ki so posebej osredotočeni na veščine zaposljivosti.

Vir: https://carleton.ca/experientialeducation/what-is-experiential-education/

Povratne informacije

Povratne informacije so pomemben sestavni del učnega procesa. Povratne informacije v izobraževalnem kontekstu so informacije, ki se učencu zagotovijo za zmanjšanje vrzeli med trenutno uspešnostjo in želenim ciljem (Sadler, 1989).

Vir: Adapted from https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/us/en/pearson-ed/downloads/Feedback.pdf

Dodatna referenca : https://www.youtube.com/watch?v=Huju0xwNFKU

 

Formalno učenje

Učenje, ki poteka v organiziranem in strukturiranem okolju (na primer v izobraževalni ustanovi ali ustanovi za usposabljanje ali na delovnem mestu) in je izrecno označeno kot učenje (glede na cilje, čas ali vire). Formalno učenje je z vidika učenca namerno. Običajno vodi do certificiranja.

Vir: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#F

 

Znanje

V okviru EQF je znanje opisano kot teoretično in / ali dejansko.

Vir: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

Učni izidi

Learning outcomes are statements that indicate what a learner knows, understands and is able to do following a learning process

Vir: Adapted by Author

 

Neformalno učenje

Učenje, ki je vključeno v načrtovane dejavnosti, ki niso izrecno označene kot učenje (z vidika učnih ciljev, učnega časa ali učne podpore), vendar vsebujejo pomemben učni element. Neformalno učenje je z vidika učenca namerno. Običajno ne vodi do certificiranja.

Vir: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary#N  

 

Pedagogika

Umetnost in znanost poučevanja kot strokovna praksa in kot področje akademskega študija. Obsega ne le praktično uporabo poučevanja, temveč tudi kurikulum in teorijo o tem, kako in zakaj poteka učenje

Vir:UNESCO (2013). IBE Glossary of Curriculum Terminology

 

Spretnosti

V okviru EQF so veščine opisane kot kognitivne (vključujejo uporabo logičnega, intuitivnega in kreativnega mišljenja) in praktične (vključujejo ročno spretnost in uporabo metod, materialov, orodij in instrumentov).

Vir: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page

 

MSP

Mala in srednje velika podjetja (MSP) predstavljajo 99% vseh podjetij v EU. Opredelitev MSP je pomembna za dostop do financiranja in podpornih programov EU, ki so posebej namenjeni tem podjetjem. Mala in srednje velika podjetja (MSP) so opredeljena v priporočilu EU 2003/361. Glavni dejavniki, ki določajo, ali je podjetje MSP, so število zaposlenih n promet ali bilančna vsota.

Vir: https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en

 

UZD

Učenje na delovnem mestu

Pristop k usposabljanju, pri katerem študent ali delavec opravlja pomembne naloge na delovnem mestu. Takšni programi so namenjeni pripravi udeležencev na polni delovni čas in jim pomagajo pridobiti znanje in veščine, ki jih potrebujejo za vstop ali napredovanje na določenih poklicnih področjih.

Vir: https://center4apprenticeship.jff.org/work-based-learning/work-based-learning-glossary/